Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 9/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју можете преузети овде.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: ул.12. јануар бр.108
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 9/18 су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:Владимир Шушњевић,
е-mail адреса (или број факса): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 9/18 је извођење радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45233141 - радови на одржавању путева
45233142- радови на поправљању путева

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије