Ојачање коловозне конструкције пута Варда-Врело, МЗ Забрњица, општина Прибој, l=900 m1, ЈНМВ 26/2013

Позив за подношење понуда у поступку Јавну набавку мале вредности радова Ојачање коловозне конструкције пута Варда-Врело, МЗ Забрњица, општина Прибој, l=900 m, ЈНМВ 26/2013.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 06-261 од 17.09.2013 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр.26/2013 – бр. 06-262 од 17.09.2013. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова - Ојачање коловозне конструкције пута Варда-Врело, МЗ Забрњица, општина Прибој, l=900 m1, ЈНМВ 26/2013.
Позив за подношење понуде у поступку Јавне набавке мале вредности радова

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су радови на Ојачању коловозне конструкције пута Варда-Врело, МЗ Забрњица, општина Прибој, l=900 m1, ЈНМВ 26/2013.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45233123-радови на изградњи споредних путева.

Контакт: Млађан Симовић, тел: 033-2452-005

Рок за подношење понуда:
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 19.09.2013. год.
Рок за подношење понуда је 27.09.2013. године до 12,00 часова.

Отварање понуда:
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 27.09. 2013. год. (петак) у 12,15 часова у просторијама Дирекције за изградњу града Прибоја, ул. 12. јануар бр.5, у присуству чланова комисије за предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда.