slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 04.05.2018. године, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта Полиестер групе доо Прибој, ул.Прибојске Чете бр.44, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење 04/2.1 број 501-26/18 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње затвореног складишта сировина на к.п.бр.261/9 КО Прибој, општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње затвореног складишта сировина на к.п.бр.261/9 КО Прибој, општина Прибој израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији, које се односе на:
1.Ризик од удеса и могуће последице по животну средину и људе на локацији и у окружењу( Поглавље 7 из Студије).
2.Мере заштите животне средине ( Поглавље 8 из Студије).
3.Програм праћења стања и утицаја пројекта на животну средину ( Поглавље 9 из Студије)

Мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.

Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.