Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 06.06.2018.године, објављује Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

На захтев носиоца пројекта СЗР “Бетон-комерц“ Раковић Стојан предузетник, Потпећ, Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење 04/2.1 број 501-44/18 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат производња производа од бетона за грађевинске сврхе на к.п.бр. 3837 и 3843 КО Бања, општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат производња производа од бетона за грађевинске сврхе на к.п.бр. 3837 и 3843 КО Бања, општина Прибој, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији, које се односе на:
1.Процену утицаја на животну средину у случају удеса ( Поглавље 7 из Студије).
2.Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину ( Поглавље 8 из Студије).
3.Програм праћења утицаја пројекта на животну средину (мониторинг животне средине)( Поглавље 9 из Студије)

Мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.