slideshow04

Општинско веће: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Прибој

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 20.08.2018. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Прибој.

I Орган у коме се положај попуњава 

Општинска управа Прибој, ул.12.јануар 108

II Положај који се попуњава

Начелник Општинске управе општине Прибој- положај у I групи
Подаци о радном месту су из Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој 02 број : 110-3 од 28.02.2018. године

III Опис послова:
Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе; обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине

IV Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искустава у струци.

V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона из области локалне самоуправе - Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16,113/17) и Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06...104/16) - усмено; вештина комуникације – усмено.

VI Место рада: Прибој, ул.12.јануар 108

VII Општи услови за положај:
1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
2. да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
3. да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

VIII Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Прибој објављује се на интернет презентацији општине Прибој www.priboj.rs.
Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације општине Прибој на којој је Јавни конкурс објављен, објављује се у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања обавештења о Јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

X Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, по могућности е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања и назначен положај на који се конкурише. Пријава мора бити својеручно потписана.

XI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
- извод из матичне књиге рођених; 
- диплома о стручној спреми; 
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту); 
- исправе којом се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решење и друга акта из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
- уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса); 
- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној копији.

XII Адреса на коју се подносе пријаве: 
Пријаве са потребном докуменатцијом подносе се на адресу: Општинскo веће општине Прибој, ул. 12. јануар 108, са назнаком “ За Конкурсну комисију - попуњавање положаја начелника Општинске управе “, препорученом пошиљком или непосредно, предајом Писарници Општинске управе општине Прибој.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Кристина Папан, бр.тел.0332452341(лок.149)

XIII Радни однос на овом радном месту, односно положају, заснива се на мандатни период од 5 (пет) година.

XIV Изборни поступак

Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина, обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Општинске управе Прибој писмено, као и путем е-mail адресе или телефонским позивом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији, у року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Текст конкурса можете преузети овде.

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу "Политика" дана 29.08.2018. године.