Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 25.08.2018. године објављује Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта Полиестер Групе д.о.о, улица Прибојске Чете бр.44, Прибој,Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта стално наткривено складиште запаљивих сировина у оригиналној амбалажи (праимер, желкот) укупне запремине 265,5m³, на кат . парцели број 261/9 КО Прибој, општина Прибој.

Успроведеном поступку донето је решење 04/2.1 бро 501-77/18 дана 24.08.2018. године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама Општинске управе Прибој, улица 12. Јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Београд, а подноси се преко првостепеног органа .

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09).

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.