slideshow04

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој, редни број ЈНВВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:Општина Прибој.
Адреса наручиоца:12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој.
Матични број :07158289.
ПИБ:101207254
Шифра делатности:8411
Интернет страница наручиоца:www.priboj.rs.
Врста наручиоца:орган јединице локалне самоуправе.

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбамаЗакона о јавним набавкама(у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавненабавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.11/18 су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона ојавним набавкама.

6. Електронска лицитација: Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт: Владимир Шушњевић,
е-mail адреса (или број факса): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од10дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 11/18
Назив и ознака из Општег речника набавке: 45246400 – Радови на заштити од поплава

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА ИОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. Врстарадова
Радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији опшштине Прибоју складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши ускладу са законом којим се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређујеНаручилац, који проверава и утврђује далису радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеномспецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођењерадова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза јеВладимир Шушњевић, телефон: 064/84-60-943.

4. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 150(стопедесет) календарских данаод увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико другачије није договорено.
Радови наобјекту изводе себез фаза извођења

5. Место извођења радова (Територија општине Прибој.)

6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу НаручиоцаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.
Лице за контакт: Владимир Шушњевић телефон064/84-60-943.
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.
О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).