slideshow04

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“, редни број ЈНВВ бр. 15/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Измену Конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој, Прибој
Адреса наручиоца: ул.12. Јануара бр.108
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности:8411
Интернет страница наручиоца: http://www.priboj.rs/
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
2.Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.
3.Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра, услуге и радови.
4.Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.
6.Електронска лицитација: Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.Лице за контакт или служба: Зоран Ратковић, тел: 064/8130527; е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
8.Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 (двадесет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је: пројектовање,набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом,по систему „кључ у руке“
Назив и ознака из Општег речника набавке:
71320000 Услуге техничког пројектовања
44621200-1 Котлови
45331110-0 Радови на инсталацији котлова
44163120-7 Цеви за даљинско грејање
45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова
45232142-9 Радови на изградњи подстаница за размену топлоте
2.Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.