slideshow04

Радови на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју

Радови на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 13/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију (Измена бр.1) можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Одлуку о измени одлуке о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: ул.12. јануар бр.108
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Назив и ознака из Општег речника набавке:
45212290 - Радови на поправци и одржавању спортских објеката

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије.