banner telefoni naslovna

Сервис грађана

Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр. 1. - Листа 2.Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања.
За потребе регистра прикупљају се подаци о:
загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2.
загађујућим материјама које се емитују у ваздух, дате у Прилогу бр. 3. – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности
загађујућим материјама које се емитују у воду, дате у Прилогу бр. 4. – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности
За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности наведених у Прилогу бр. 1. - Листа 2.

Потребно је у складу са упуством, у електронској форми (на рачунару) попунити пет приложених образаца и материјал доставити на следећи начин:
1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица.
2) један комплет образаца електронски на е-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Материјал послати на следећу адресу:

Општинска управа Прибој
Одељење за урбанизам,грађевинарство,ком.стамбене
и имовинско правне послове
Инспекција за заштиту животне средине
(за Локални регистар извора загађивања)

Контакт телефон: 033/2452341

Упутство за попуњавање образаца
1) Образац бр. 1- Општи подаци о извору загађивања
2) Образац бр. 2- Емисије у ваздух
3) Образац бр. 3- Емисије у воде
4) Образац бр.4- Емисије у земљиште
5) Образац бр. 5- Управљање отпадом
Комплет образаца локални регистар

Локални Омбудсман

Локални Омбудсман за територију општине Прибој, као независтан, самосталан орган, који се стара о остваривању и унапређивању људских и мањинских права и слобода, први пут је установљен Одлуком Скупштине општине 2018. године(„Сл.лист општине Прибој, бр.4/2018).

Заштитник грађана је институција правног система која, под називом омбудсман, постоји у више од 100 земаља у свету. Омбудсман је институција коју је први пут успоставио Шведски парламент 1809. године, са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског, реч „омбудсман“ значи повереник или пуномоћеник, а према функцији коју обавља, реч омбудсман значи заштитник људских права или грађански правобранилац.

Локални Омбудсман за територију општине Прибој отпочео је са радом 01.08.2018. године и налази се у ул.12.јануар бр.5, други спрат, канцеларија 6.

Свако физичко или правно лице, домаће или страно, које сматра да су му актом, радњом или непоступањем Општинске управе Прибој или јавних служби које је основала Скупштина општине Прибој, повређена права, може се притужбом обратити Локалном Омбудсману.

Пре подношења притужбе, грађанин је дужан да покуша да заштити своја права у редовном правном поступку, јер Омбудсман неће поступати по притужби док претходно не буду исцрпљена сва правна средства у одговарајућем правном поступку. Изузетно, Омбудсман може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства, ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или кад Омбудсман оцени да је дошло до грубог кршења начела самосталности и законитости, стручности, непристрасности и политичке неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања странака у субјекту контроле.

Притужба грађана мора да садржи: назив субјекта на чији се рад односи, опис повреда права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбе, податке о томе која су правна средства искориштена, као и име и адресу подносиоца. Омбудсман не поступа по анонимној притужби. Притужба се подноси у писаној форми (укључујући све облике електронске комуникације) или усмено у засписник и за њено подношење не плаћа се такса, нити било која друга накнада. Притужба се може поднети ако је од учињене повреде права грађана, односно од последњег поступања, односно непоступања Општинске управе Прибој или јавне службе, протекло највише годину дана. Поступак пред Локалним Омбудсманом је бесплатан.

Након спроведеног поступка по притужби, Омбудсман даје препоруку која садржи налаз о томе да ли је, на који начин и у којој мери дошло до повреде права и интереса подносиоца притужбе, препоруку о томе шта треба предузети да би се отклонила повреда, као и рок за поступање надлежног субјекта. Субјект на чији се рад притужба односи обавезан је да Омбудсману, у року који он одреди (не дужем од 30 дана) достави извештај о предузетим радњама, ради отклањања недостатака, односно о разлозима због којих није поступио по препоруци. Уколико надлежан субјект не поступи по препоруци, Омбудсман се може обратити јавности, односно надлежном органу, а може и да препоручи утврђивање одговорности надлежног руководећег радника.

Локални Омбудсман не може да наређује или забрањује, а његове препоруке немају извршну снагу и нису обавезујуће. Његов ауторитет почива на аргументацији и могућности изношења у јавност случајева кршења права и слобода, аутономности и строгој процедури при избору.

Локални Омбудсман општине Прибој је Миомир Чавић, дипломирани правник.

Образац притужбе можете преузети овде.

Адреса: канцеларија број 6, 12. јануар 5, други спрат, 31330 Прибој
Контакт телефон: 033/2451160; 064/8460892
Радно време: сваког радног дана од 07:00 - 15:00
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Извештај о раду Локалног Омбудсмана за територију општине Прибој за 2019. годину можете преузети овде.

Извештај о раду Локалног Омбудсмана за територију општине Прибој за 2018. годину можете преузети овде.

Инспекцијски надзор

Контролне листе инспекција

 

План инспекцијског надзора

 

Годишњи извештаји о раду инспекција

План инспекцијског надзора

Инспекција за заштиту животне средине

Комунална инспекција

Саобраћајна инспекција

Грађевинска инспекција

Годишњи извештаји о раду инспекција

Инспекција за заштиту животне средине

 

Комунална инспекција

 

Саобраћајна инспекција

 

Грађевинска инспекција

Контролне листе инспекција

Инспекција за заштиту животне средине

Контрола управљања отпадом

 1. Контролна листа за документацију
 2. Контролна листа за складиштење отпада
 3. Контролна листа за третман отпада
 4. Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадомтврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
 5. Контролна листа за третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима
 6. Контролна листа за отпадна уља
 7. Контролна листа за отпадну гуму
 8. Контролна листа за отпадна возила
 9. Контролна листа за оператера постројења за управљање отпадом

Заштита од нејонизујућих зрачења

 1. Коришћење извора нејонизујућих зрачења
 2. Коришћење извора нејонизујућих зрачења - нискофреквентно подручје
 3. Коришћење извора нејонизујућих зрачења - високофреквентно подручје
 4. Овлашћење - испитивање
 5. Овлашћење - систематско испитивање
 6. Услови за лабораторије

Заштита животне средине у индустријским објектима

 1. Заштита од буке у животној средини
 2. Достава података према Закону о заштити животне средине
 3. Студија о процени утицаја
 4. Заштита ваздуха
 5. Заштита ваздуха код бензинских станица
 6. Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
 7. Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
 8. Достава података

 

Комунална инспекција

 1. Снабдевање водом за пиће
 2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
 3. Управљање комуналним отпадом
 4. Управљање гробљима и погребне услуге
 5. Обезбеђивање јавног осветљења
 6. Управљање пијацама
 7. Одржавање улица и путева
 8. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
 9. Одржавање јавних зелених површина
 10. Башта угоститељског објекта
 11. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца
 12. Радно време угоститељских објеката

 

Саобраћајна инспекција

Друмски саобраћај

 1. Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају
 2. Контролна листа из области јавног превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају
 3. Контролна листа из области аутобуских станица
 4. Контролна листа из области линијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају

Државни путеви

 1. Контрола трупа пута и путног земљишта
 2. Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима
 3. Контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала (макадамски коловози)
 4. Контрола опреме пута
 5. Контрола саобраћајне инсталације
 6. Преглед пута у зимским условима одржавања
 7. Контрола периодичног одржавања пута
 8. Контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном (путном) појасу општинских путева
 9. Контрола изградње (полагања) инсталација и постројења на земљишном (путном) и у заштитном појасу општинског пута
 10. Контрола изградње грађевинских објеката на општинском путу и у заштитном појасу општинског пута
 11. Контрола постављања рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (натписи) на општинском путу односно поред тог пута
 12. Контрола изградње објеката у појасу контролисане изградње, укрштање општинског пута са железничком пругом и другим путем, сусeда јавног пута и осталих штетних радњи на општинском путу
 13. Контрола извођење радова и вршења других штетних радњи од стране корисника општинских путева (чл.44. ЗоЈП)
 14. Контролa ванреданог (вангабаритног) превоза
 15. Контролa активности управљача општинског пута на заштити путева

 

Грађевинска инспекција

 1. Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
 2. За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи
 3. За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
 4. За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
 5. За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

План и програм уклањања објеката

Законом о планирању и изградњи, члан 171. став 2, прописано је да орган надлежан за послове грађевинске инспекције, сачињава Програм уклањања објеката и одговара за његово извршење.

Правилником о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката ближе се прописује поступак доношења и садржина програма уклањања објеката.

Програм укалањања објеката је акт који садржи План уклањања објеката, односно делова објеката и предрачун трошкова уклањања.

План уклањања објеката, односно делова објеката је део Програма који садржи попис објеката чије уклањање је планирано.

Орган надлежан за послове грађевинске инспекције сачињава План на основу службене евиденције о свим извршним решењима за уклањање објеката, односно делова објекта.

План садржи попис свих објеката, односно делова објеката за чије уклањање су решења о уклањању постала извршна и табеларно се приказује.

План и програм уклањања објеката за први квартал (од 01.01. до 31.03.2018. године) можете преузети овде.

Општинско правобранилаштво

Послове правне заштите, имовинских права и интереса општине Прибој, обавља Општинско правобранилаштво у Прибоју. Општинско правобранилаштво је законски заступник општине Прибој.

Општинско правобранилаштво предузима законом и другим прописима предвиђене правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине Прибој, њених органа и организација чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.

Општинско правобранилаштво може давати правна мишљења о правној ваљаности свих општих и појединачних аката које доносе одговарајући органи и организације, када из ових аката настану имовинско-правне обавезе за субјекте чија имовинска права и интересе заступа Општинско правобрнаилаштво.

Функцију Општинског правобранилаштва врши Општински правобранилац који се поставља на период од четири године и може бити поново изабран. За општинско правобраниоца може бити постављено лице које је држављанин Републике Србије, који испуњава опште услове за заснивање радног односа у државним органима, које је завршило правни факултет, положило правосудни испит и има најмање 5 година у струци.

Општински правобранилац одговара за свој рад и за рад Општинског правобранилаштва Скупштини општине Прибој.

У Општинском правобранилаштву општине Прибој запослено је двоје људи, општински правобранилац Јелена Пријовић и стручни сарадник Биљана Јаворац.

Адреса: канцеларија број 41, 12. јануар 108, 31330 Прибој
Контакт телефон општинског правобранилаштва: 033/2452-024
Рад са странкама сваког радног дана од 11:00 - 13:00
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Служба за пореску управу

Контакт:
Адреса: 12. јануар бр.108.
Телефон: 033/2452-341, локал: 137, 155.

Основне функције Службе за пореску управу су:

 • Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;
 • Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;
 • Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Утврђивање изворних прихода пореским решењем
Службе за пореску управу је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

 1. пореза на имовину физичких лица;
 2. пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште;
 3. пореза на имовину правних лица;
 4. локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;
 5. локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;
 6. накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 7. друге накнаде у складу са законом.

Одсеци Службе за пореску управу:

 1. Одсек за утврђивање локалних јавних прихода,
 2. Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање.

Обрасци који се користе у служби за пореску управу:

 1. Образац пореске пријаве за имовину физичких лица ППИ-2;
 2. Образац пореске пријаве за имовину правних лица ППИ-1;
 3. Образац пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе;
 4. Захтев за издавање уверења физичких лица;
 5. Захтев за издавање уверења правних лица;
 6. Захтев за прекњижавање – пренос средстава.
 7. Захтев за одлагање дугованог пореза на рате
 8. Захтев за одлагање плаћања пореског дуга без давања средстава обезбеђења наплате

 

Методологија обрачуна пореза на имовину

Порез на имовину се израчунава тако што се узима квадратура стана, зона у којој се налази непокретност, просечна цена према порезу на пренос апсолутних права, према пореској стопи коју утврђује извршни орган јединице локалне самоуправе умањен за стопу амортизације, на сваку годину по 1% и чије максимално умањење 40%.

Ко има два или више објеката 50% се умањује у објекту у коме живи, а у објекту у коме не живи плаћа 100%.

Порез се плаћа квартално, и то за први квартал до 15.02., други квартал до 15.05., трећи 15.08., и четврти до 15.11.

Порески обвезник који не изврши уплату пореза утврђеног у пореској пријави,односно решењем Пореске управе казниће се новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 динара (члан 25. тачка 6).

Порески обвезник – физичко лице које Пореској управи не поднесе информативну пореску пријаву или у њој не наведе сву своју имовину,казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 3% тржишне вредности непријављене имовине.

На износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања,осим камате,обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије,увећаној за десет процентних поена,применом простог интересног рачуна од сто.

Од 11.05.2015.године ,референтна стопа Народне банке Србије је 6,5%.

Одлуке локалне пореске администрације

Израчунајте висину пореза на имовину

Напомена:Физичка лица, обвезници плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште ослобађају се плаћања пореза за 2015. годину. Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи накнада по основу коришћења грађевинског земљишта могла се утврђивати до 31.12.2013. године.

Унос података о непокретности:
1) Површина некретнине у m2:
2) Старост непокретности (у годинама):
3) Одаберите врсту непокретности:
4) Одаберите стамбену зону:
5) Непокретност се користи за становање? Да Не
Износ пореза:
6) Износ пореског задужења на основу унетих података:

Увид у бирачки списак

Увид у бирачки списак можете остварити преко Јединственог бирачког списка на следећем линку:

јединствени бирачки списак

Регистрација газдинстава

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, од 2004. године започело је процес регистрације пољопривредних газдинстава, са циљем да тачно препозна кориснике аграрног буџета како би рационалније спровело мере за подстицање развоја пољопривредне производње и успоставило директан контакт са произвођачима без посредника. Упис пољопривредних газдинстава је добровољан, бесплатан и није везан за рок, тако да је се од 2004.године, до данас у Републици Србији регистровало око 345.000 пољопривредних газдинстава.

Једини услов који треба испунити за регистрацију је да пољопривредно газдинство поседује најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на коме се обавља пољопривредна производња. Пољопривредно газдинство може бити уписано у регистар и када располаже и са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, али када се на том земљишту обавља сточарска, живинарска, воћарска или виноградарска производња.

Пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, пашњаци, ливаде, рибњаци, трстици, мочваре, као и друго земљиште које по својим природним и економским условима може да се користи за пољопривредну производњу.

Пољопривредно газдинство се региструје у јединици Управе за трезор, која се налази у улици Св. Ахилија бр. 20. Газдинство се региструје тако што се организационој јединици Управе за трезор предају попуњени прописани обрасци и одређени прилози.

 

Потребна документација:

Приликом уписа у регистар подносе се:
попуњени обрасци из Информатора о регистрацији газдинства, који се могу преузети или у Управи за трезор или у згради општине Прибој;
фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства или акт о регистрацији правног лица и предузетника и број рачуна;
фотокопије личних карата чланова пољопривредног газдинства;
фотокопија извода из катастра непокретности или фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде;
фотокопија наменског текућег рачуна отвореног у пословној банци по сопственом избору.

Отварање наменског текућег рачуна у пословној банци је врло једноставна процедура. Потребно је да пољопривредник на шалтеру банке захтева да му се, за потребе регистрације пољопривредног газдинства, отвори текући рачун. Када банка изда картицу на којој се налази број текућег рачуна потребно је да се картица са обе стране фотокопира и приложи уз осталу документацију.

Отварање наменског текућег рачуна је неопходно како би Министарство пољопривреде могло директно да уплаћује свим својим корисницима премије, субвенције, регресе или кредите који се одобравају.

Носилац пољопривредног газдинства:

Као регистрована пољопривредна газдинства могу појавити пољопривредници, затим предузећа, предузетници, земљорадничке задруге и научно истраживачке организације. Седиште пољопривредног газдинства је у месту пребивалишта носиоца пољопривредног газдинства, без обзира на место обављања пољопривредне производње.

Што се тиче пољопривредника који могу бити носиоци пољопривредног газдинства, у већини случајева су то сами власници пољопривредног земљишта.

Међутим, поред овог случаја носилац пољопривредног газдинства може бити лице које није власник пољопривредног земљишта, већ поседује најмање 0.5 хектара пољопривредног земљишта по основу закупа или бесплатног коришћења (у овом случају се приликом регистрације предају и фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде, с тим што уговор не сме да истиче у каледндарској години у којој се врши упис у Регистар.).

Такође, као носилац пољопривредног газдинства може се уписати и било ко од чланова неког газдинства (деца, брачни друг), при чему се лице на коме се води пољопривредно земљиште обавезно уписује као члан пољопривредног газдинства (у овом случају се приликом регистрације предаје и изјава о одређивању носиоца пољопривредног газдинства, која је саставни део Информатора о регистрацији).

Занимљив случај је када у једном домаћинству постоји више чланова који су власници пољопривредног земљишта. У овом случају могуће су две варијанте уписа у регистар:
да се свако од власника пољопривредног земљишта упише у регистар као посебно регистровано пољопривредно газдинсто,
да се споразумно одреди ко ће бити носилац пољопривредног газдинства и да се региструје једно пољопривредно газдинство, с тим да се у овој варијанти сви остали власници пољопривредног земљишта уписују као чланови пољопривредног газдинства и дају Изјаву које лице одређују за носиоца пољопривредног газдинства (наведена изјава се налази у Информатору о регистрацији).

Поред носиоца пољопривредног газдинства у Регистар се могу уписати и пунолетни чланови пољопривредног газдинства који живе на том газдинству, на основу Изјаве коју попуњавају и која се налази у Информатору о регистрацији.

У случају смрти носиоца пољопривредног газдинства, чланови пољопривредног газдинства споразумно одређују привременог носиоца, између себе, до окончања оставинског поступка и спровођења промене у катастру непокретности.

Легитимација пољопривредног газдинства:

Приликом уписа у регистар пољопривредник добија број пољопривредног газдинства (БПГ) и издаје му се потврда о упису у регистар или обнови регистрације, којом доказује активан статус регистрованог пољопривредног газдинства. Поред потврде, након одређеног периода, пољопривредник добија и легитимацију пољопривредног газдинства, којом доказује статус регистрованог пољопривредног газдинства према трећим лицима. Легитимација важи уз личну карту и уз потврду којом се доказује активан статус за текућу годину.

Обнова регистрације:

Пољопривредна газдинства која су уписана у регистар морају сваке године, у периоду од 1.јануара до 31.марта да изврше обнову регистрације. Обнова регистрације се такође врши у Управи за трезор, тако што се достављају подаци о:
пољопривредним културама за текућу годину;
стању сточног фонда у текућој години;
члановима пољопривредног газдинства (уколико има промена);
променама у земљишном поседу (промена површине, власништва, закупа ...).

Поред ових промена, пољопривредници су дужни да о неким променама обавесте Управу за трезор у року од 30 дана од настанка промене. То се односи на:
промену носиоца пољопривредног газдинства,
промену седишта пољопривредног газдинства,
промену наменског текућег рачуна.

Обрасце за обнову регистрације сва пољопривредна газдинства добијају поштом, тако да то значајно олакшава процес обнове регистрације. Уколико се у прописаном периоду не изврши обнова регистрације, то газдинсство добија пасиван статус за текућу годину. Међутим, уколико се регистрација не обави три узастопна пута то газдинство се брише из регистра.

Погодности регистрације:

Упис у регистар пољопривредних газдинстава је добровољан, али само регистрована пољопривредна газдинства могу користити средства која обезбеђује Министарство пољопривреде за премије, субвенције и кредитирање и која се исплаћују из буџета Републике Србије, као и услуге државних саветодавних служби чија реформа тек предстоји.

Услужни центар

Општински услужни центар Прибој

Општински услужни центар налази се у приземљу зграде општине у старом делу Прибоја. Општински услужни центар је сервис грађана који помаже да Општинску управу приближи грађанима. Формиран је са циљем унапређења рада општине путем информисања грађана, побољшањем комуникације између локалне самуправе и грађана општине Прибој.

У Општинском услужном центру ради 7 радника који су обучени да грађанима благовремено и тачно дају потребне информације .

На шалтеру за дечју заштиту и образовање могу се добити све информације у вези дечјег додатка.

На шалтеру за предузетништво, грађани могу добити све информације око приватног предузетништва. На овом шалтеру потенцијални предузетници сазнаће поступак око отварања приватних радњи, добити обрасце за регистрацију предузетника , предати документа за отварање радње или брисање из регистра АПР.

На два шалтера матичне службе могу се добити изводи из матичне књиге рођених, умрлих или венчаних, заказати венчање, извршити накнадни упис у књиге рођених.

На два шалтера писарнице предају се сви захтеви. За добијање потребних докумената плаћа се Републичка или Општинска административна такса.

Радно време ОУЦ је од 7,30 до 15 часова сваким радним даном осим уторка када ОУЦ ради до 16 часова. Све информације могу се добити на телефон 033/ 2452-341 локал 110.

Тарифа републичких административних такси (у динарима):

Молбе, пријаве и друге поднеске

200,00

За жалбу против решења

300,00

За решења

350,00

Решења о накнадном упису чињеница рођења, венчања и смртиу матичној књизи, промена личног имена, закључење брака преко пуномоћника

630,00

Овера потписа,преписа од сваког полутабака

-за оверу превода

330,00 

40%

Уверење о слободном брачном стању

Остала уверења из матичне књиге

940,00

630,00

Овера пуномоћја

220,00

За издавање потврде о контроли темеља

1.050,00

За одобрења –изградња:

За сваки економски објекат у пољопривреди

За остале објекте

За реконструкцију, дозиђивање , надзиђивање, апаптацију 50%од таксе

 
170,00

520,00

Општинска административна такса коју плаћају грађани ( у динарима )

Област урбанизма и грађевинарстава

Издавање извода из Урбанистичког плана

 • изградња објеката 5.000,00 дин.
 • за реконструкцију објеката 4.000,00 дин.
 • за доградњу, надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове 3.000,00 дин

За издавање акта о урбанистичким условима:

 • за изградњу објеката 6.000,00 дин
 • за реконструкцију објеката 5000,00 дин
 • за доградњу, надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове 4.000,00 дин

За издавање решења:

 • о исправци границе парцеле 1.000,00 дин
 • о престанку права коришћења земљишта 2.000,00 дин
 • за издавање копије Урбанистичког плана величине полутабака 1.000,00 дин
 • за издавање Решења о исељавању бесправно усељених лица 300,00 дин
 • за издавање акта за обрачун вредности стана 600,00 дин
 • за издавање акта у вези пописа покретне имовине 1.500,00 дин

Републичка административна такса 

уплаћује се на жиро рачун 840-742-221-843-57 позив на број 43-083

Прималац је Буџет Републике СрбијеОпштинска административна такса

уплаћује се на жиро рачун 840-742251843-73 позив на број 43-083

Прималац је Општинска управа Прибој

Урбанизам

Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој (2018)

Текстуални део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~1,46МБ)
Графички део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~44,5МБ)

Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој (2016)

Текстуални део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~0,3МБ)
Графички део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~185МБ)

Измена Плана детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим

Измену Плана детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим можете преузети овде.(~43МБ)

Нацрт Плана детаљне генералне регулације за изградњу мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим (ПДР)

Текст нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~1,2MB)
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим на животну средину можете преузети овде.(~1,66MB)
Документацију нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~17,9MB)
Комплетан текст нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~1,1MB)
Графику нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~26,1MB)

План генералне регулације градског подручја (ПГР)

План генералне регулације градског подручја можете преузети ovde.(~1,82MB)
Текстуални део плана генералне регулације градског подручја можете преузети овде.(~1,44MB)
Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације градског подручја општине Прибој на животну средину можете преузети овде.(~0,69MB)
Дукументациону основу ПГР можете преузети овде.(~0,70MB)
Графику плана генералне регулације можете преузети овде.(~41,50MB)
Сагласности плана генералне регулације можете преузети овде.(~4,05MB

План детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим

План детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим можете преузети овде.(~56МБ)

Урбанистички пројекат за изградњу ДВ 35kV МХЕ "Шљивовица" - РП "Препан"

Урбанистички пројекат за изградњу ДВ 35kV МХЕ "Шљивовица" - РП "Препан" можете преузети овде.(~28,6МБ)

 

План детаљне регулације граничног прелаза Увац

План детаљне регулације граничног прелаза Увац можете преузети овде.(~2МБ)

 

Просторни план општине Прибој

Просторни план представља основни плански инструмент за усмеравање и управљање дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, организацијом и уређењем простора општине Прибој. Овим планом се разрађују основна стратегијска опредељења, планска решења и смернице утврђене Просторним планом Републике Србије. Хоризонт Просторног плана је 2025. година, с првом фазом и приоритетима реализације планских решења до 2015. године.

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Прибој на животну средину

Просторни план општине Прибој са документацијом:

Текстуални део плана:
- насловна страна
- садржај
- текст плана

Графички део просторног плана - рефарне карте:
- намена простора
- мрежа насеља и инфраструктурни системи
- туризам и заштита простора
- карта спровођења.

Графички део просторног плана - шеме насеља:
Бања,Батковићи,Бучје,Читлук,Црнузи,Добриловићи,Херцеговачка Голеша,Калафати,Калуђеровићи,Касидоли,Кратово,Крњача,Мажићи,Милијеш,Прибојска Голеша,Прибојске Челице,Рача,Ритошићи,Сјеверин,Сочице,Стрмац,Забрђе,Забрњица.

Документациона основа:
Одлука о изради просторног плана општине Прибој
Број становника 2002
Број становника 2020
Извод из просторног плана Републике Србоје
Карта месних заједница
Мрежа насеља и јавних служби
Прегледна карта
Експозиција рељефа
Геоморфолошка карта
Хидрогеолошка карта
Инжењерко-геолошка карта
Карта ерозије
Карта угловних нагиба
Педолошка карта
Сеизмолошка карта - 50 година
Висинска реонизација

 

Сервис грађана

У овом одељку налази се преглед свих услуга које органи Општинске управе општине Прибој пружају грађанима. Дате су процедуре, списак документације и сви потребни контакт и други подаци.

Савремени Услужни центар општине Прибој, у приземљу зграде, омогућава брже и пријатније обављање послова Општинске управе и услуга које пружају грађанима.

Омогућена је и достава на кућну адресу извода из матичних књига и уверења о држављанству, уз наручивање преко Интернета.

Информатор о раду

Информатор о раду општине Priboj садржи податке који су од значаја за начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 120/04 и 54/07) и Упутства за објављивање Информатора о раду државних органа ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 57/05).

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
је Кристина Папан, руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове.

Контакт подаци овлашћеног лица су:
Кристина Папан, дипл.политиколог
Општинска управа Прибој
улица 12. јануар број 108
31330 ПРИБОЈ
канцеларија број 32
телефон: 033/2452-341, локал 149
e-мail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Информатор о раду последњи пут је ажуриран 17.06.2020. Можете га преузети као PDF документ (0,98 MB):
Информатор о раду општинске управе Прибој

За преглед PDF докумената потребан Вам је Adobe Reader, који можете преузети на адреси www.adobe.com/products/acrobat

Билтен Општине Прибој

Билтеном Општине Прибој, локална самоуправа желела је да приближи грађанима свој рад, затражи од њих своје мишљење и поднесе својеврстан извештај. Грађани су на овај начин бити благовремено, тачно и бесплатно информисани о функционисању опшинских институција и установа, али и о свему ономе што има значаја за интересе становништва на подручју прибојске општине.
Билтен је бесплатан за све грађане, може се узети у свим локалним институцијама и канцеларијама месних заједница као и у згради Општинске управе Прибој, у Услужном центру а дистрибуира се и на подручје месних заједница.
Билтен број 1 је изашао 7. августа 2013. године за период јул 2012. - јул 2013. и од тада периодично излази на сваких пола године.

 

Билтен број 14

Изашао је из штампе нови број Билтена општине Прибој, број 14.
Билтен је штампан за период јул - децембар 2019. године и у њему се грађани могу информисати о раду и резултатима локалне самоуправе протеклих шест месеци, као и са одлукама које су донете а од значаја су за локалну заједницу.

Билтен је бесплатан и може се преузети у свим месним заједницама, јавним установама и на трафикама, а електронску верзију можете погледати овде. (~9,0 МБ)

Bilten 14

 

Архива

Билтен број 14 за период јул 2019. - децембар 2019. године

Билтен број 13 за период јануар 2019. - јул 2019. године

Билтен број 12 за период јул 2018. - децембар 2018. године

Билтен број 11 за период јануар 2018. - јул 2018. године

Билтен број 10 за период јул 2017. - децембар 2017. године

Билтен број 09 за период јануар 2017. - јул 2017. године

Билтен број 08 за период јул 2016. - децембар 2016. године

Билтен број 07 за период јануар 2016. - јул 2016. године

Билтен број 06 за период јул 2015. - децембар 2015. године

Билтен број 05 за период јануар 2015. - јул 2015. године

Билтен број 04 за период јул 2014. - децембар 2014. године

Билтен број 03 за период јануар 2014. - јул 2014. године

Билтен број 02 за период јул 2013. - децембар 2013. године

Билтен број 01 за период јул 2012. - јул 2013. године

Наручивање докумената

Изводе из матичних књига и уверење о држављанству преко on-line формулара на овом Интернету сајту могу да наруче само лица која су уписана у матичне књиге општине Прибој.

Цене издавања и достављања:
- За изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих плаћа се републичка административна такса од 400 дин, а у случају доставе на кућну адресу плус цена поштанских трошкова.
- За уверења о држављанству плаћа се републичка административна такса од 700 дин, а у случају доставе на кућну адресу плус цена поштанских трошкова.
Таксе за издавање извода и уверења прописане су Законом о републичким административним таксама, а трошкове доставе прописује Пошта Србије.

Рокови достављања:
- Документи се у року од 48 сати предају Пошти Србије, а таксу и поштанске трошкове наплаћује поштар.
- Рок за достављање на територији Републике Србије је 5 дана и достава је поштом поузећем.

Напомене:
- У случају одбијања захтева, бићете контактирани путем телефона или e-maila.
- Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
- За додатне информације: Матичарска служба, 033/ 452-341

ОДАБЕРИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИ ЖЕЛИТЕ ДА НАРУЧИТЕ:
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге умрлих
Уверење о држављанству

Извод из матичне књиге рођених

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТЕ СВА ПОЉА!!!
Приликом попуњавања користите латинично писмо, са домаћим словима: ć, č, š, đ, ž.

Број примерака: (*)
Погрешан унос
Име: (*)
Погрешан унос.
Презиме: (*)
Погрешан унос.
Девојачко презиме:
Погрешан унос.
(за особе женског пола)
Име и презиме оца: (*)
Погрешан унос.
Име мајке: (*)
Погрешан унос.
Девојачко презиме мајке: (*)
Погрешан унос.
Дан, месец и година рођења: (*)
Погрешан унос.
Општина и место рођења: (*)
Погрешан унос.
ЈМБГ: (*)
Погрешан унос
Адреса становања: (*)
Погрешан унос.
Име и презиме наручиоца: (*)
Погрешан унос.
Адреса становања наручиоца: (*)
Invalid Input
Место и поштански број наручиоца: (*)
Invalid Input
Уверење се издаје ради регулисања: (*)
Погрешан унос.
Контакт подаци:
Контакт фиксни или мобилни телефон: (*)
Е-маил:
Invalid Input
Тип обрасца: (*)
Invalid Input
Горе наведени подаци су тачни: (*)
Погрешан унос.
Неопозиво наручујем: (*)
Погрешан унос.
{CAPTCHA Antispam:caption} {CAPTCHA Antispam:body}
{CAPTCHA Antispam:validation}
{CAPTCHA Antispam:description}
  
Име и презиме оца: (*)

Документи се након обраде шаљу поштом на кућну адресу наручоца. Таксе и поштарина се плаћају поузећем.

 

Извод из матичне књиге венчаних

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТЕ СВА ПОЉА!!!
Приликом попуњавања користите латинично писмо, са домаћим словима: ć, č, š, đ, ž.

Извод из матичне књиге рођених
Број примерака: (*)
Погрешан унос
Име и презиме жаника: (*)
Погрешан унос.
Име и презиме невесте: (*)
Погрешан унос.
Девојачко презиме невесте:
Погрешан унос.
Име оца женика: (*)
Погрешан унос.
Име оца невесте: (*)
Погрешан унос.
Дан, месец и година венчања: (*)
Погрешан унос.
Општина и место венчања: (*)
Погрешан унос.
ЈМБГ женика: (*)
Погрешан унос
ЈМБГ невесте: (*)
Погрешан унос.
Адреса становања: (*)
Погрешан унос.
Име и презиме наручиоца: (*)
Погрешан унос.
Адреса становања наручиоца: (*)
Invalid Input
Место и поштански број наручиоца: (*)
Invalid Input
Контакт подаци:
Контакт фиксни или мобилни телефон: (*)
Е-маил:
Invalid Input
Тип обрасца: (*)
Invalid Input
Горе наведени подаци су тачни: (*)
Погрешан унос.
Неопозиво наручујем: (*)
Погрешан унос.
  

Документи се након обраде шаљу поштом на кућну адресу наручоца. Таксе и поштарина се плаћају поузећем.

 

Извод из матичне књиге умрлих

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТЕ СВА ПОЉА!!!
Приликом попуњавања користите латинично писмо, са домаћим словима: ć, č, š, đ, ž.

Извод из матичне књиге умрлих
Број примерака: (*)
Погрешан унос
Име: (*)
Погрешан унос.
Презиме: (*)
Погрешан унос.
Девојачко презиме:
Погрешан унос.
(за особе женског пола)
Име и презиме оца: (*)
Погрешан унос.
Име мајке: (*)
Погрешан унос.
Девојачко презиме мајке: (*)
Погрешан унос.
Дан, месец и година смрти: (*)
Погрешан унос.
Општина и место смрти: (*)
Погрешан унос.
ЈМБГ: (*)
Погрешан унос
Име и презиме наручиоца: (*)
Погрешан унос.
Адреса становања наручиоца: (*)
Invalid Input
Место и поштански број наручиоца: (*)
Invalid Input
Контакт подаци:
Контакт фиксни или мобилни телефон: (*)
Е-маил:
Invalid Input
Тип обрасца: (*)
Invalid Input
Горе наведени подаци су тачни: (*)
Погрешан унос.
Неопозиво наручујем: (*)
Погрешан унос.
  

Документи се након обраде шаљу поштом на кућну адресу наручоца. Таксе и поштарина се плаћају поузећем.

 

Уверење о држављанству

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТЕ СВА ПОЉА!!!
Приликом попуњавања користите латинично писмо, са домаћим словима: ć, č, š, đ, ž.

Уверење о држављанству
Име: (*)
Погрешан унос.
Презиме: (*)
Погрешан унос.
ЈМБГ: (*)
Погрешан унос
Дан, месец и година рођења: (*)
Погрешан унос.
Општина и место рођења: (*)
Погрешан унос.
Име и презиме оца: (*)
Погрешан унос.
Датум рођења оца: (*)
Погрешан унос.
Име мајке: (*)
Погрешан унос.
Датум рођења мајке (*)
Погрешан унос.
Уверење се издаје ради регулисања:
Invalid Input
Име и презиме наручиоца: (*)
Погрешан унос.
Адреса становања наручиоца: (*)
Invalid Input
Место и поштански број наручиоца: (*)
Invalid Input
Контакт подаци:
Контакт фиксни или мобилни телефон: (*)
Е-маил:
Invalid Input
Горе наведени подаци су тачни: (*)
Погрешан унос.
Неопозиво наручујем: (*)
Погрешан унос.
  

Документи се након обраде шаљу поштом на кућну адресу наручоца. Таксе и поштарина се плаћају поузећем.

 

Поткатегорије

 • Предузетништво
 • Обједињена процедура

  Обједињена процедура

  Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

  Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључења на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

  Систем обједињене процедуре је успостављен између Општине Прибој, ЈКП Услуга Прибој, "Телеком Србија" АД, Електросрбија д.о.о. – огранак Прибој и Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Прибој и других организација којима су поверена јавна овлашћења. Тиме је привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Прибој поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

  Ценовник издавања локацијских услова можете преузети овде.
  Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури можете преузети овде.