slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта, „КИКО-пром“ Прибој, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за управљање опасним отпадом (складиштење електричног и електронског отпада и отпадних моторних возила) у Прибоју, на к.п. 1916/3 К.О. Рача.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 и на сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.