slideshow04

Стратегија социјалне заштите

С обзиром на чињеницу да се услуге социјалне заштите налазе у процесу децентрализације и деинституционализације и да се тежиште ставља на локалну заједницу, општина Прибој је јасно опредељена да преузме активну улогу у процесу реформе социјалне заштите на локалном нивоу. Ми смо са речи прешли на дела, управо, израдом „Стратегије социјалне заштите“. Стратешки план за социјалну заштиту је развојни документ општине Прибој, којим се пружају смернице за развој општинске социјалне политике, у складу са националним приоритетима и достизање стандарда Европске уније у наредном петогодишњем периоду. Овај документ резултат је рада Општинског координационог одбора за социјалну политику, као саветодавног тела председника Општине. ОКОСП чине представници локалне заједнице и свих релевантних институција на локалном нивоу. Документ је фокусиран на развој социјалне политике у општини Прибој, успостављајући интегративни систем социјалне заштите, којим се обједињују активности Општинске управе, установе социјалне заштите, установа образовања, запошљавања, здравства, као и активности организација грађанског друштва.
Као такав, овај документ одсликава тренутно стање и актуелне проблеме на пољу социјалне заштите, а са друге стране, указује на правце и могућности превазилажења проблема из области социјалне заштите. Уверавам Вас, да ће руководећи органи локалне заједнице, заједно са ресорним институцијама и осталим релевантним чиниоцима, дати свој допринос реформисању социјалне заштите на локалном нивоу. Чињеница је, да смо општина са изрженом социјалном проблематиком. Наша обавеза и одговорност је, да у наредном периоду искористимо све расположиве људске и организационе ресурсе, као и стручну и финансијску помоћ Министарства рада и социјалне политике, како би својим грађанима омогућили да, као корисници, услуге социјалне заштите остварују у свом природном окружењу, са што мање проблема.
Стратегију социјалне заштите можете преузети овде.