slideshow04

Završena druga faza radova na iskopavanju srednjovekovnog grada Jagata

Nakon što su u 2018. godini nastavljeni radovi na arheološkim iskopavanjima utvrđenog srednjovekovnog grada Jagat, koji su započeti u 2017. godini, završena je druga faza iskopavanja. Na ovogodišnjim radovima koji su trajali 2 meseca, angažovano je bilo 20 lica putem javnih radova i dva majstora-zidara, a radovi će biti nastavljeni sledeće godine.

Arheološka iskopavanja su vršena na prostoru Donjeg grada uz odbrambeni zid na površini od oko 175 m2. Iskopavanjima je utvrđeno da je ovaj prostor služio za deponovanje, preradu i spremanje hrane u gradu. Pored toga istražen je i deo odbrambenog rova koji je usečen u matičnu stenu na prostoru između Donjeg i Gornjeg grada. Uporedo sa arheološkim iskopavanjima radilo se na raščišćavanju Gornjeg grada od rastinja i tom prilikom otkriven je jedan mramorni srednjovekovni spomenik. Pokretni arheološki materijal otkriven prilikom ovih iskopavanja čine: ulomci žrvnjeva i različitih keramičkih posuda, brojni kuhinjski predmeti, vrhovi strelica, srednjovekovni novčići, prstenje i dr. Na osnovu ovih nalaza jasno se izdvajaju pojedine faze gradnje, obnove i stradanja ovog utvrđenja, što doprinosi novim saznanjima o istorijatu srednjovekovnog grada Jagata, njegovog podgrađa i istorijatu Priboja.

Na kružnoj odbrambenoj kuli u Donjem gradu radilo se na konzervaciji i delimičnoj rekonstrukciji njenih ostataka. Zidovi kule su sa ovim radovima očuvani od daljeg propadanja. Takođe je rekonstruisan deo odbrambenog zida severoistočno od kule koji je delom uništen izgradnjom releja i pristupnog puta do releja.

Ovogodišnji radovi su trajali 2 meseca, u organizaciji Zljavičajnog muzeja Priboj, čime su se stekli uslovi za nastavak radova u 2019. godini. U narednoj godini nužno bi bilo raditi na konzervaciji i delimičnoj rekonstrukciji odbrambenog zida, kao i na arheološkim iskopavanjima Gornjeg grada. Sa ovim radovima utvrđeni grad Jagat bio bi dostupan široj i naučnoj javnosti i važan element u turističkoj ponudi Priboja.

jagat kraj druge faze 2018 1

jagat kraj druge faze 2018 2