slideshow04

Javna prezentacija urbanističkog projekata za izgradnju priključnog energetskog podzemnog kablovskog voda 10 kV od DV Kasidoli do STS „Bare Pekić Munir“ na teritoriji opštine Priboj

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014 i 145/2014) OGLAŠAVA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju priključnog energetskog podzemnog kablovskog voda 10 kV od DV Kasidoli do STS „Bare Pekić Munir“ na teritoriji opštine Priboj.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju priključnog energetskog podzemnog kablovskog voda 10 kV od DV Kasidoli do STS „Bare Pekić Munir“, na katastarskim parcelama br. 1288/2, 1295, 1318, 1317, 1296, 1300, 1301, 1302, 4018, 1581, 1580, 1564, 1565, 1579, 1577, 1560, 1874, 1873, 1872, 4043, 1867, 1866 i 1860 KO Kasidoli obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 14.11.2018. do 20.11.2018. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 21.11.2018. godine do 10 časova.

Javnu prezentaciju urbanističkog projekata za izgradnju priključnog energetskog podzemnog kablovskog voda 10 kV od DV Kasidoli do STS „Bare Pekić Munir“ na teritoriji opštine Priboj možete u elektronskoj formi pogledati ovde.