banner telefoni naslovna

Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:
1. да је претежна делатност ММСП производња, прерада или услуге из сектора прерађивачке индустрије груписане у 4 области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и идустрија гуме и пластике (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР а листа квалификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму чини прилог Упутства за реализацију Програма);
2. да су у већинском приватном власништву;
3. да су у тренутку подношења пријаве, регистровани у АПР Републике Србије најмање две године (у Регистру привредних друштава или предузетника);
4. да су позитивно пословали у претходној години;
5. да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства;
6. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
7. да им у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;
8. да за исту намену у претходној години нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС (овај услов се не односи на пројектну активност „Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству“);
9. да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
10. Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива.

Максималан износ одобрених средстава је 2.000.000 динара.
Укупан буџет Програма износи 44.737.500 динара.
Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Више о Конкурсу прочитајте овде.