banner telefoni naslovna

Јавни конкурс за израду идејног решења лога за 55. Међуопштинске омладинске спортске игре Прибој 2018

Позивају се сва заинтересована лица да учествују на Конкурсу за израду идејног решења логоа 55. Међуопштинских омладинских спортских игара које ће се одржати у Прибоју у јулу 2018.године.
Циљ конкурса је да се добије квалитетно, оригинално и једноставно решење лога који ће бити заштитни знак 55. МОСИ ПРИБОЈ 2018.

Идејно решење лога треба да симболизује 55. МОСИ и општину Прибој. Лого ће бити коришћен на свим промотивним материјалима 55. МОСИ ПРИБОЈ 2018.
Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица.
Пожељно је да идејно решење лога садржи знак ( графички елемент) и логотип (словни знаци). Решење лога мора бити у складу са стандардизованим амблемом Међуопштинских омладинских спортских игара.

Идејно решење лога треба бити достављено у пакету који садржи два коверта.
У првом коверту (на коме је написана шифра аутора) налази се цртеж и ЦД,затим одштампано текстуално образложење, односно објашњење лога.
Други коверат мора бити затворен и запечаћен. На њему мора бити само шифра аутора и у њему се, на листу формата А4, у штампаној форми, достављају следећи подаци о аутору:
- Шифра
- Име и презиме
- Занимање
- Адреса
- e-mail адреса
- Контакт телефони
- Својеручни потпис
Наведени пакет (коверат) доставља се лично или као поштанска пошиљка без имена и адресе пошиљаоца на адресу: ОПШТИНА ПРИБОЈ, Комисија за избор предлога лога за МОСИ Прибој 2018, Улица 12. јануар 108, 31330 Прибој

Услови Конкурса:
1. Конкурс је отворен од 24.01.2018. године до 08.02.2018. године
2. Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узимати у рaзматрање.
3. Сваки учесник конкурса може учествовати са највише три рада, али сваки рад мора бити достављен Комисији као посебна пошиљка и са посебном шифром и траженим садржајем.
4. Слањем радова учесници потврђују да су искључиви власници својих радова и да неће бити нарушена ауторска права трећих лица.
5. Сваки учесник конкурса доставом свог рада прихвата све услове и пропозиције овог конкурса.
6. Комисија задржава право да од аутора чији је рад изабран тражи дораду или измене појединих елемената идејног предлога логоа, што је aутор обавезан да прихвати, осим у случају да измена мења карактер његовог предлога.
7. Аутор чији предлог идејног решења буде изабран и награђен сагласан је са преносом свих ауторских права и потраживања по основу свог рада на општину Прибој.
8. Приспели радови се неће враћати ауторима по завршетку конкурса.
Аутор чији предлог идејног решења буде изабран има право на новчану награду у нето износу од 30.000,00 динара.
Комисија ће по завршетку конкурса прегледати све доспеле радове и извршити одабир најбољег идејног решења у року од 10 дана од дана истека рока за достављање предлога и о томе обавестити јавност путем медија.

Јавни конкурс биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли општине Прибој и на званичном сајту општине Прибој www.priboj.rs.