banner telefoni naslovna

ОГЛАС: Јавни увид у нацрт Измене плана генералне регулације градског подручја општине Прибој и Извештај о стратешкој процени утицаја измене плана на животну средину

Општинска управа Прибој, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10)  ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у нацрт измене Плана генералне регулације градског подручја Општине Прибој и Извештај о стратешкој процени утицаја измене Плана плана на животну средину, одржаће се у периоду од 12.09.2018. до 11.10.2018. године.
Нацрт измене Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја измене Плана на животну средину, биће изложени на јавни увид сваког радног дана у периоду 07-15 часова у холу зграде (монтажна зграда) Општинске управе Прибој у Ул. 12. јануара 108. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени плански документ и мишљења у вези са Извештајем о стратешкој процени утицаја измене Плана на животну средину, у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, на писарници Општинске управе Прибој.
Јавна презентација нацрта измене Плана и јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја измене Плана на животну средину, уз присуство обрађивача, одржаће се 28.09.2018. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 15.10.2018. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања.
Седници комисије могу присуствовати физичка лица и представници правних лица (са овлашћењем), која су поднела писане примедбе, у току трајања јавног увида.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ