banner telefoni naslovna

Локални план управљања отпадом

Локални план управљања отпадом представља документ којим се организује процес управљања отпадом на нивоу општине/града. Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 88/10) дефинисана је обавеза израде локалних и регионалних планова управљања отпадом који требају бити међусобно усаглашени, а такође усаглашени и са Стратегијом управљања отпадом.

Према Закону, управљање отпадом је спровођење прописаних мера поступања са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о одлагалиштима после затварања.

Управљање отпадом се врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање здравља и живота људи и животне средине контролом и мерама смањења загађења воде, ваздуха и земљишта; опасности по биљни и животињски свет; опасности од настајања удеса, пожара или експлозије; негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности и нивоа буке и непријатних мириса и сл.

Локални план управљања отпадом у целости можете преузети овде.

Стратегија одрживог развоја општине Прибој за 2012-2017.

Стратегија одрживог развоја у општини Прибој за период 2012. до 2017. се реализује у оквиру пројекта “Образовање за одрживи развој на Западном Балкану“, који имплементира Регионални центар за животну средину (REC), финансираним од стране Министарствa спољних послова Финске. Регионални центар за животну средину (REC) је у оквиру овог пројекта покренуо програм подизања капацитета општинских/градских управа, као и пружања подршке у погледу израде стратегија за локални одрживи развој, али и других стратешких докумената или њихових акционих планова. У пројекат је укључено 25 општина из
слива реке Дрине (из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе), путем којег је REC желео да пружи практичну структурирану подршку партнерским општинама, кроз серију тренинга, техничке подршке и планирања. Поред овога посебна компонента пројекта је била усмерена на основне школе у овим
општинама, с циљем позиционирања истих на бази локалних услова и потреба, како би се максимизирали локални потенцијали ради достизања одрживог развоја.

У читавом процесу планирања примењиван је партиципативни приступ, у којем су локални актери, а пре свега представници општине Прибој и других релевантних институција, узели активно учешће, дајући драгоцене смернице за овај стратешки документ.

Стратегију одрживог развоја у општини Прибој за период 2012. до 2017. можете преузети у целости овде.

Развој општине

Документи о постојећем стању, плановима развоја и извештаји у појединим секторима.

Регионални план управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница

Регионални план управљања отпадом представља документ којим се организује процес управљања отпадом на нивоу региона. Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС" број 36/09 и 88/10) дефинисана је обавеза израде локалних и регионалних планова управљања отпадом који требају бити
међусобно усаглашени и усаглашени са Стратегијом управљања отпадом. Општина Пријепоље је потписала споразум о приступању изради регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Прибој и Нова Варош, споразуму се прикључила и општина Сјеница. Донета је Одлука о изради регионалног плана управљања отпадом у општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош („Службени гласник општине Пријепоље“, број 11/10) и Одлука о изради регионалног плана управљања отпадом у општинама Пријепоље, Прибој, Нова Варош и Сјеница („Службени гласник општине Пријепоље“, број ...) Израда Регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница резултат је читавог низа активности које су покренуте у циљу решавања питања поступања са отпадом и успостављања Регионалног центра за управљање отпадом.

Регионални план управљања отпадом за општине Пријепоље, Нпва Варош, Прибој и Сјеница у целости можете преузети овде.

Стратегија за унапређење родне равноправности

У оквиру пројекта ЛОКАЛНОМ АКЦИЈОМ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ чији је носилац Женска иницијатива Прибој а финансира Норвешка влада преко НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТРА, Женска иницијатива је покренула иницијативу уз сагласност Општине Прибој, за израду Стратегије за унапређење родне равноправности у новембру 2011.године.

Стратегију за унапређивање родне равноправности можете преузети овде.

 

Поткатегорије