slideshow04

Служба за пореску управу

Контакт:
Адреса: 12. јануар бр.108.
Телефон: 033/2452-341, локал: 137, 155.

Основне функције Службе за пореску управу су:

 • Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;
 • Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;
 • Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Утврђивање изворних прихода пореским решењем
Службе за пореску управу је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

 1. пореза на имовину физичких лица;
 2. пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште;
 3. пореза на имовину правних лица;
 4. локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;
 5. локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;
 6. накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 7. друге накнаде у складу са законом.

Одсеци Службе за пореску управу:

 1. Одсек за утврђивање локалних јавних прихода,
 2. Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање.

Обрасци који се користе у служби за пореску управу:

 1. Образац пореске пријаве за имовину физичких лица ППИ-2;
 2. Образац пореске пријаве за имовину правних лица ППИ-1;
 3. Образац пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе;
 4. Захтев за издавање уверења физичких лица;
 5. Захтев за издавање уверења правних лица;
 6. Захтев за прекњижавање – пренос средстава.
 7. Захтев за одлагање дугованог пореза на рате
 8. Захтев за одлагање плаћања пореског дуга без давања средстава обезбеђења наплате

 

Методологија обрачуна пореза на имовину

Порез на имовину се израчунава тако што се узима квадратура стана, зона у којој се налази непокретност, просечна цена према порезу на пренос апсолутних права, према пореској стопи коју утврђује извршни орган јединице локалне самоуправе умањен за стопу амортизације, на сваку годину по 1% и чије максимално умањење 40%.

Ко има два или више објеката 50% се умањује у објекту у коме живи, а у објекту у коме не живи плаћа 100%.

Порез се плаћа квартално, и то за први квартал до 15.02., други квартал до 15.05., трећи 15.08., и четврти до 15.11.

Порески обвезник који не изврши уплату пореза утврђеног у пореској пријави,односно решењем Пореске управе казниће се новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 динара (члан 25. тачка 6).

Порески обвезник – физичко лице које Пореској управи не поднесе информативну пореску пријаву или у њој не наведе сву своју имовину,казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 3% тржишне вредности непријављене имовине.

На износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања,осим камате,обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије,увећаној за десет процентних поена,применом простог интересног рачуна од сто.

Од 11.05.2015.године ,референтна стопа Народне банке Србије је 6,5%.

Одлуке локалне пореске администрације

Израчунајте висину пореза на имовину

Напомена:2024. годинa.

Унос података о непокретности:
1) Површина некретнине у m2:
2) Старост непокретности (у годинама):
3) Одаберите врсту непокретности:
4) Одаберите стамбену зону:
5) Непокретност се користи за становање? Да Не
Износ пореза:
6) Износ пореског задужења на основу унетих података: