slideshow04

Општинско Веће

Чланови Општинског већа су:

Фото

Име и презиме

Задужење

Nenad Penezić

Ненад Пенезић

за подручје образовања и културе

Drago Drobnjaković

Драго Дробњаковић

за подручја месних заједница и саобраћаја (на сталном раду у Општинском већу)

goran tokovic

Горан Токовић

за подручја заштите животне средине и одрживог развоја

novko prijovic

Новко Пријовић

за подручје буџета и финансија

pedja terzic

Предраг Терзић

за подручје здравства (на сталном раду у Општинском већу)

stefan srbljanovic

Стефан Србљановић

за подручја информисаности и међународне сарадње

 

Јасмин Хаџовић

за подручје предузетништва

Miralem Gogalić

Миралем Гогалић

за подручје туризма и инвестиција (на сталном раду у Општинском већу)

fahrudin alagic

Фахрудин Алагић

за подручје комуналних делатности и социјалне заштите


Председник Општинског већа је председник општине Прибој Лазар Рвовић.

Члан Општинског већа по функцији је заменик председника општине Прибој Саша Василић.

Мандат чланова Општинског већа Прибој траје четири године.
01 sednica OVНадлежности Општинског већа:

Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

Поставља и разрешава начелника Општинске управе;

Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

Информише јавност о свом раду;

Доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

Врши друге послове које утврди Скупштина општине.

ДНЕВНИ РЕД СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - НОВИ САЗИВ