slideshow04

Јавни позив за учешће у програму промоције предузетништва у самозапошљавања

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања (у даљем тексту: Програм) спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) и уз стручну подршку КFW-a.

Право да поднесу захтев за кредит код партнерске банке као и на доделу бесповратних средстава имају микро, мала и средња предузећа (у даљем тексту: ММСП) и предузетници. Програм такође подстиче финансирање младих предузетника старости 18-35 година, жена предузетница, повратника и предузетника који улажу у пољопривредни сектор. ММСП-ови и предузетници морају бити почетници у пословању. Уколико привреди субјекат већ послује, не може постојати дуже од 24 месеца у тренутку подношења захтева.

Овим путем Канцеларија позива све заинтересоване кориснике да се пријаве за учешће у Програму.

Програм се састоји из 4 компоненте:

1. Гаранција за кредите одобрене од стране пословних банака које су путем јавног позива изабране да учествују у Програму. Гаранција покрива 60% сваког индивидуалног кредита укључујући износ редовне камате (за кашњење до 90 календарских дана од датума последњег неисплаћеног ануитета) у оквиру Максималног пројектованог портфеља кредита за сваку партнерску банку. Пословна банка задржава преосталих 40% ризика.
2. Одобрење повољних банкарских кредита од стране партнерских банака
3. Исплата бесповратних средстава (гранта) зајмопримцима који испуне Програмом предвиђене услове
4. Обезбеђивање стручне, бесплатне помоћи и подршке у изради пословног плана и даљем пословању кроз менторинг програм који спроводи Привредна комора Србије.

У складу са Програмом, кредити одобрени од стране партнерских банака могу се користити за финансирање инвестиционих улагања (набавка производне опреме, машина, постројења, садница, куповина или адаптација пословног или производног простора и сл.), за финансирање оперативних трошкова пословања у складу са интерним процедурама и кредитном политиком пословне Банке.
Врсте трошкова који се сматрају оперативним трошковима пословања ће бити утврђене интерним актима партнерске банке.
Средства кредита се не могу користити за финансирање обављања делатности чије финансирање није дозвољено према последњој листи таквих делатности коју је издала Међународна финансијска корпорација (IFC) и финансирање осталих делатности чије би финансирање било у супротности са домаћим прописима, закљученим међународним уговорима или наменом и циљевима овог програма. Средства из кредита се не могу користити за:
– плаћање рата кредита као ни за реструктурирање кредита;
– отплату кредита код друге банке.

Оперативни трошкови пословања могу да учествују највише до 30% у структури укупног инвестиционог улагања. И на овај део кредита примењиваће се услови за инвестиционе кредите.


Финансијски оквир

Укупно расположива средства за реализацију овог Програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове спровођења програма обуке и менторинга.
Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 20% у зависности од износа инвестиције. Инвестиција представља улагање које се финансира средствима из Програма и не укључује партиципацију корисника кредита.

Услови учешћа на јавном конкурсу:

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани корисници који испуњавају све Програмом утврђене услове, као и:
1. да се подносилац захтева успешно пријавио за учешће у програму у локалној филијали Имплементационог партнера;
2. да је предузетник, оснивач/најмање један од оснивача привредног друштва или законски заступник привредног друштва или носилац пољопривредног газдинства успешно завршио обуку у трајању од пет дана из организације и управљања, пословног планирања и финансија за почетнике у пословању, која је саставни део Програма, што се документује сертификатом о завршеној обуци;
3. да се подносилац захтева пријавио за кредит, гаранцију и грант у локалној филијали Партнерске банке;
4. да је подносилац захтева регулисао све доспеле обавезе јавних прихода, о чему доставља изјаву;
5. да се подносилац захтева за кредит, гаранцију и доделу бесповратних средстава не налази на последњем списку ЕУ санкција што се утврђује непосредно пре пуштања кредита у течај;
6. да подносиоцу захтева пре подношења захтева за кредит, гаранцију и захтева за доделу бесповратних средстава није изречена правоснажна мера забране обављања делатности, о чему доставља изјаву;
7. да предузетник, оснивач/оснивачи и одговорна лица односно носилац пољопривредног газдинства нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, и против њих се не води истрага нити кривични поступак, о чему се доставља изјава;
8. да подносилац захтева од оснивања до дана подношења захтева није примио државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара. Подносилац прилаже и изјаву да од оснивања до подношења захтева за кредит није примио државну помоћ чија би висина заједно са средствима кредита прекорачила износ од 23.000.000 динара;
9. да предузетник, оснивач/оснивачи и одговорна лица односно носилац пољопривредног газдинства није примио средства по Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. или 2018. години, о чему доставља изјаву;
10. да претежна делатност привредног субјекта уписана у Агенцији за привредне регистре одговара намени кредита који се финансирају из овог програма.

Више о условима конкурисања, начину пријављивања и подношењу пријаве, где можете преузети и неопходне обрасце, можете сазнати овде.