slideshow04

Прелиминарна ранг листа подносилаца захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом Дана општине (школска 2023/2024. година)

На основу члана 86. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон) а у вези са чланом 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18)  и члана 3. Пословника о раду Привременог органа општине Прибој (“Сл.лист општине Прибој“ бр.5/23),  Привремени орган  општине Прибој, на седници одржаној дана 30.01.2024.године утврђује:  Прелиминарну ранг листу

Студенти су рангирани према броју освојених бодова у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18).

Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој, који су на Прелиминарној ранг листи рангирани од редног броја 1. до редног броја 14. испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

Студент, подносила захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 15. не испуњава услов прописан чланом 4. став 1. тачка 3. Одлуке о награђивању талентованих студената , којим је прописано да право на доделу новчане награде има студент који је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 16. не испуњава услов прописан чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о награђивању талентованих студената којим је прописано да право на доделу новчане награде има студент који је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 17. не испуњава услов прописан чланом 3. Одлуке о награђивању талентованих студената , којим је прописано да право на доделу новчане награде имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 18. није могао бити рангиран услед недостатка доказа о испуњености услова који су прописани Одлуком о

Сваки подносилац захтева има право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе на званичној интернет страници општине Прибој.

Приговор се подноси Привременом органу општине Прибој или Општинском већу општине Прибој уколико Општинско веће буде формирано у тренутку подношења приговора.

Приговор мора бити образложен и уз њега мора бити достављена одговарајућа документација као доказ.

Привремени орган општине Прибој или Општинско веће општине Прибој уколико Општинско веће буде формирано у тренутку утврђивања Коначне ранг листе, одлучује о приговорима на Прелиминарну ранг листу најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, утврђује Коначну ранг листу и исту објављује на званичној интернет страници општине Прибој.

Привремени орган општине Прибој или Општинско веће општине Прибој уколико исто буде формирано у тренутку утврђивања Коначне ранг листе, приликом утврђивања Коначне ранг листе доноси и Одлуку о додели новчаних награда талентованим студентима поводом Дана општине.

Прелиминарну ранг листу објавити на званичној интернет страници општине Прибој и на огласној табли у згради Општинске управе Прибој.


Прелиминарну листу можете погледати овде.
Текст Конкурса можете погледати овде.

talentovani studenti 2023