banner telefoni naslovna

Прелиминарна ранг листа студената који су поднели захтев за помоћ из буџета општине Прибој

Након разматрања захтева за доделу новчане помоћи за студенте високошколских установа у 2015/2016.години, на седници Општинског већа, која је одржана 21. јануара, решено је да се новим моделом, обухвати више студената којима је овај вид помоћи потребан, па су се тако на прелиминарној листи нашли сви они чија примања не прелазе 10.000 динара.

Право на помоћ из буџета општине Прибој оствариће подносиоци захтева који испуњавају све услове који су утврђени Закључком о пружању новчане помоћи студентима високошколских установа 01 број: 06-280 од 21.10.2015, а то су подносиоци захтева који су на овој Прелиминарној ранг листи рангирани од редног броја 1. до редног броја 162. укључујући и последњи (162.).

У складу са Закључком Општинског већа општине Прибој број :01 бр. :06-7 од 19.01.2016. године, новчана помоћ студентимаће бити пружена у износу од по 20.000,00 РСД, а биће исплаћена у две једнаке рате, у фебруару и марту 2016. године.

На ову Прелиминарну ранг листу подносилац захтева може уложити приговор Општинском већу општине Прибој, у року од 3 дана од дана објављивања исте.

По истеку рока за подношење приговора, и разматрању приспелих приговора, Општинско веће општине Прибој утврдиће Коначну ранг листу студената и исту ће објавити на сајту општине Прибој (www.priboj.rs) и на огласној табли Општинске управе Прибој, ул. 12. Јануар бр. 108.

Прелиминарну ранг листу можете преузети овде.