banner telefoni naslovna

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије општине Прибој уз учешће Општине Прибој у субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава

На основу програма рада Фонда за развој општине Прибој и члана 18. Став 10. Статута општине Прибој и Одлуке Већа општине Прибој о субвенционисању камтне стопе на краткорочне кредите за привредне субјекте бр. 06-206 од 23.09.2016. године, Председник општине Прибој расписује:

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије општине Прибој уз учешће Општине Прибој у субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава

1. Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије општине Прибој (регистовано седиште и делатност у општини Прибој) за набавку обртних средстава, трошкове набавке машина и опреме, ради осавремењавња процеса производње, стабилизације производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу у циљу развоја предзжузетништва, изградња, реконструкција и адаптација пословног простора новозапошљавање.

 

2. Општи услови које морају испунити заинтересоване банке:

- Да наменски краткорочно од 12 до 36 месеци кредитирају набавку обртних средстава из тачке 1. Овог Јавног позива. Да се наменско кредитирање дефинише у Уговору о пласману кредита на основу докумената о набавци робе и услуга (фактура, уговор, остала документација) који чини саставни део захтева општини за наплату субвенционисаног дела камате.
- Корисник кредита ступа у кредитни однос са банком, процену кредитног ризика и одобрење кредита врши банка у складу са својом пословном политиком.
- Минималан износ кредита за који ће се субвенционисати камата је 100.000,00 динара, а максималан износ кредита за који ће се субвенционисати камата је 1.500.000,00 динара.
- Динамика и начин отплате главнице: у једнаким месечним ануитетима.
- Jеднократну накнаду за обраду кредита сноси корисник кредита.
- Сав ризик одобрења и наплате кредита од корисника сноси банка, уз обезбеђење наменског праћења пласмана чију контролу ће банка омогућити Општини Прибој.
- Средства којима ће Општина Прибој субвенционисати део камату на додељне кредите износе 3.000.000,00 динара. Општина Прибој ће субвенционисати камату до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2016. године
- субвенционисање каматне стопе неће се вршити за кредите који се користе за: 1. организовање игара на срећу и лутрија и сличних делатности и намена; 2. производњу и промет роба и услуга које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним;
- Уговорне обавезе не могу се мењати за време трајања уговора.
- Банка уз понуду доставља форму Уговора између: а) Корисника кредита и банке и б) Банке и општине Прибој

 

3. Критеријум за избор најповољније понуде:

Најнижа ефективна каматна стопа кредита изражена у процентима. Остале понуде биће рангиране по опадајућој ефективној каматној стопи у односу на најповољнију.

 

4. Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке:

- Које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а, не старији од шест месеци)
- Које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

 

5. Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће се разматрати. Након разматрања приспелих понуда банака општина Прибој ће са свим банком која испуњава услове закључити уговор о пословној сарадњи.

 

6. Понуде се подносе на писарници општинске управе општине Прибој ул. 12. Јануара бр. 108 у затвореним ковертама са назнаком „општина Прибој – Понуда за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије општине Прибој“ или се достављају поштом.

 

Рок за доставњање понуде је 18.11.2016. године до 12,00 часова
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу општинске управе општине Прибој до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Текст јавног позива биће објављен на интернет страници www.priboj.rs
Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности, буџет и финансије општинске управе општине Прибој, на телефон 064/96-81-468.

Текст позива можете преузети овде.