slideshow04

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години расписује се за пројекте производње медијских садржаја.

1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА, НАМЕНА СРЕДСТАВА И ЦИЉ КОНКУРСА
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години расписује се за пројекте производње медијских садржаја.
Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Прибој, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Прибој за 2018. годину.
Општина Прибој ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2018. години.
Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Прибој о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Oпштине Прибој као локалне самоуправе, о збивањима у образовању, о здрављу људи, култури, уметничком стваралаштву, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури, о развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.
Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Прибој о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају из буџета општине Прибој, о збивањима и догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да зна.

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Прибој износи 7.000.000,00 динара. Највећи износ који може бити одобрен за суфинансирање неког пројекта износи 4.000.000,00 динара, а најмањи 100.000,00 динара.

3. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на конкурсу имају:
а) издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.
б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.
На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.
Издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки медиј.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.
Правно лице или предузетник који је претходне године био корисник буџетских средстава за информисање може бити учесник овог конкурса само под условом да је доставио одговарајући извештај о оствареним месечним обавезама, одређен уговором закљученим са Oпштином Прибој по том основу.
Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до највећег износа који се одобрава по пројекту а који је утврђен конкурсом.

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми за оцену пројеката су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања а посебно:
а) Значај пројекта са становишта:
– остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истрaживачог приступа.
б) Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
– мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
в) Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
г) Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;
2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима а посебно:
– да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
– доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

5. TРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Јавни позив за достављање предлога пројеката отворен је 15 дана (словима: петнаест дана) од 17. 05. 2018. године до 31. 05. 2018. године.

6. ПРИЈАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Пријава се подноси на обрасцима које је прописало Министарство културе и информисања и који се могу преузети на званичном сајту Oпштине Прибој, www.priboj.rs. Подносилац пројекта дужан је да, уз попуњен формулар пријаве, поднесе и следећу документацију:
1. Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре,
2. Решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре,
3. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије,
4. Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма)
5. Пројекат, са детаљним описом,
6. Детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима),
7. Опционо - визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјал, материјал на CD-у и сл.
Пријава са документацијом се подноси у 1 примерку на писарници Oпштине Прибој, 12. јануара бр. 108, 31330 Прибој, са назнаком: За конкурс за јавно информисање или поштом, препорученом пошиљком, са свом потребном документацијом.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

7. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци, заинтересовани за рад у комисији да доставе предлоге за чланове комисије.
Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријаве на конкурс. Чланове стручне конкурсне комисије именује председник општине.
За члана комисије именује се лице које је нeзависни стручњак за медије или је медијски радник.

8. НАПОМЕНЕ
Решење о расподели средстава донеће председник општине Прибој у року од 30 дана од дана завршетка конкурса, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на званичном веб-сајту општине Прибој , www.priboj.rs.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
На основу решења биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање пројектних активности.

9. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Јавни позив биће објављен на веб-сајту Oпштине Прибој - www.priboj.rs. и у дневном листу „Данас“.
За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број 033 2452 341, Контакт особа: Стефан Србљановић, члан Општинског већа задужен за област информисања.

Текст Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години можете преузети овде.
Образац 1.1 преузмите овде.
Образац 1.2 преузмите овде.