slideshow04

Оснивање предузетника

Потребна документација за оснивање предузетника:

 • регистрациона пријава оснивања предузетника са унетим релевантним подацима
 • фотокопија личне карте или пасоша оснивача - предузетника (или свих ортака уколико се ради о ортачкој радњи)
 • доказ о уплаћеној накнади у износу од 540,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре
 • уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна сагласност надлежног органа као услов за регистрацију АПР је потребно поднети и решење надлежног органа у оригиналу или овереној копији.

Агенција за привредне регистре по службеној дужности доставља надлежном ПИО Фонду пријаву на осигурање за предузетника.

Приликом избора назива, оснивач - предузетник претходно мора да провери у АПР или на Интернет страни АПР да ли је на територији општине, на којој ће бити регистрован предузетник, већ постоји регистрован предузетник са истим или сличним називом. Назив није обавезан део пословног имена.

Пуно пословно име предузетника садржи следеће елементе:

 • име и презиме оснивача - предузетника
 • додатак уз назив (пр или предузетник или ортаци или ор)
 • делатност
 • назив предузетника (није обавезан елемент пословног имена)
 • место и адреса пословног седишта.

Пример: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA PERA, PIROT, BREZINA 10

Делатности за које је потребна претходна сагласност као услов за регистрацију:

 • здравствене делатности (ординације, апотеке, клинике) - решење здравственог инспектора министарства здравља о испуњености услова за обављање тражене делатности
 • ветеринарске ординације и апотеке - решење инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • пољопривредне апотеке - решење инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • такси превоз - уколико је одлуком органа локалне самоуправе прописано да је потребно да такси превозник испуњава и друге услове поред законом прописаних, онда је потребно да се уз регистрациону пријаву оснивања достави и документација прописана том одлуком. Да ли такси превозник треба да поднесе и додатну документацију процењује се према општини у којој ће бити седиште такси превозника
 • промет оружја, делова за оружје и муниције - решење министарства унутрашњих послова,
 • обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности -уговор надлежног општинског органа да је поверио обављање одређене делатности предузетнику
 • послови заступања у осигурању - услов за регистрацију је дозвола Народне банке о испуњености услова за обављање те делатности
 • послови стечајног управника - услов за регистрацију је лиценца Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • послови судских вештака - услов за регистрацију је решење о упису у регистар сталних вештака
 • агенција за запошљавање- решење министарства економије и регионалног развоја
 • психолошко саветовалиште - решење министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Предузетник уписује у Регистар само једну претежну делатност (мишљење Регистратора).

Предузетник бира претежну делатност, у складу са Законом о класификацији делатности и Регистру јединица разврставања. Осим претежне, предузетник може обављати и друге дозвољене делатности, у складу са Законом о привредним друштвима.

Од датума почетка обављања делатности предузетнику почињу тећи све обавезе јавних прихода (порези, доприноси и остали јавни приходи).

Као почетак обављања делатности биће регистрован датум доношења решења.

Рок за регистрацију оснивања предузетника је 5 дана. 

Извор: Агенција за привредне регистре