slideshow04

Оглас: Јавна презензација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног вода 35 kV МХЕ „Шљивовица“ - расклопно постројење „Препран“

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) оглашава Јавна презензација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног вода 35 kV МХЕ „Шљивовица“ - расклопно постројење „Препран“.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног вода 35 kV МХЕ „Шљивовица“ - расклопно постројење „Препран“, на катастарским парцелама бр. 3570, 3485, 946/1, 4011, 986/1 i 986/2 КО Касидоли обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 05.04.2019. до 11.04.2019. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 11.04.2019. године до 15 часова.

Јавни увид можете извршити овде.