slideshow04

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Прибој у 2019. години

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Прибој - I круг.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ПРИБОЈ, у канцеларији бр 38 сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Контакт особа Зоран Новаковић, тел. 0332452341 локал 123.

Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која је предмет овог огласа је 252,1451 хектара.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 29.07.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине Прибој као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Цео текст Огласа можете преузети овде.
Преглед груписаних јавних надметања можете преузети овде.
Веб апликација за преглед пољопривредног земљишта у државној својини.