slideshow04

Прелиминарна ранг листа подносилаца захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом Дана општине (школска 2021/2022. година)

На основу члана 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој“, бр. 7/18), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 10.01.2022. године, телефонским путем, утврђује:  Прелиминарну ранг листу

Студенти су рангирани према броју освојених бодова , у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18).
Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој, који су на Прелиминарној ранг листи рангирани од редног броја 1. до редног броја 18. испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 19. и редним бројем 20. не испуњавају све услове прописане чланом 3. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којим је прописано да право на доделу новчане награде имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџетаа Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом Дана општине Прибој , под редним бројем 21, редним бројем 22, и редним бројем 23, не испуњавају услов прописан чланом 4. став 1. тачка 3. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којим је прописано да право на доделу новчане награде има студент који је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом Дана општине Прибој , под редним бројем 24. не испуњава услов прописан чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којим је прописано да право на доделу новчане награде има студент који је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом Дана општине Прибој , под редним бројем 25. не испуњава услов прописан чланом 4. став 1. тачка 1. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којим је прописано да право на доделу новчане награде има студент који је студент најмање III (треће) године основних академских студија, односно да је остварио 120ЕСПБ бодова (на основним академским студијама) или да је студент мастер академских студија.

Сваки подносилац захтева има право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе на званичној интернет страници општине Прибој.

Приговор се подноси Општинском већу.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Општинско веће општине Прибој о приговорима на Прелиминарну ранг листу одлучује најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, утврђује Коначну ранг листу и исту објављује на званичној интернет страници општине Прибој.

Општинско веће општине Прибој приликом утврђивања Коначне ранг листе доноси и одлуку о додели новчаних награда талентованим студентима поводом Дана општине.

Прелиминарну ранг листу објавити на званичној интернет страници општине Прибој и на огласној табли у згради Скупштине општине Прибој.


Прелиминарну листу можете погледати овде.
Текст Конкурса можете погледати овде.

talentovani studenti 2017