slideshow04

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ за избор директора јавног предузећа чији је оснивач општина Прибој

На основу члана 30. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 1.Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прибој број: 111-20 од 05.07.2022. године, Скупштина општине Прибој објављује ОГЛАС О  ЈАВНОМ  КОНКУРСУ за избор директора јавног предузећа чији је оснивач општина Прибој.

1. Расписује се јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач општина Прибој (у даљем тексту: директор предузећа), и то за :
- Јавно предузеће "Топлана Прибој" Прибој, са седиштем у Прибоју, улица 12. јануар бр.5, ПИБ:107839390, матични број: 20881127, претежна делатност јавног предузећа: 35.30 – снабдевање паром и климатизација.

2. Директора јавног предузећа именује Скупштина општине на период од четири године на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

3. Услови за именовање директора:
- да је пунолетно и пословно способно лице;
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;
- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
- да познаје област корпоративног управљања;
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
- да није члан органа, политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења позива делатности и дужности.

4. Стручна оспособљеност, знања и вештине:
- стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс,усменом и писменом провером, који у складу са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа ("Службени гласник РС", број 65/16) спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, именована решењем Скупштине општине Прибој.

5. Рок за подношење пријава:
- рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања овог конкурса у Службеном гласнику Републике Србије. Оглас је објављен у Слу- број 99 од 02.09.2022.године

6. Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Уз пријаву са биографијом, кандидати прилажу доказе о испуњености услова у оригиналу или овереној копији и то:
- извод из МК рођених;
- Уверење о држављанству РС;
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
- изјава кандидата да није члан органа и политичке странке, односно да му је одређено мировању у вршењу функције у органу политичке странке;
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци;
- уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења позива делатности и дужности.

7. Адреса на коју се подносе пријаве:
- пријава на оглас са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подноси се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, путем поште или на писарници Општинске управа општине Прибој, у затвореној коверти на адресу Скупштина општине Прибој, улица 12. јануара број 108, 31330 Прибој, са назнаком "Пријава на јавни конкурс- не отварај".
- неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа одбациће закључком.

8. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
- лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Ђорђе Дујовић , телефон број: 033/245 23 41

Овај оглас се објављује у Службеном гласнику Републике Србије, Службеном листу општине Прибој, најмање у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Прибој.

Напомена: Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 99 од 02.09.2022. године и у дневном листу „Новости“ од 06.09.2022. године.