slideshow04

Јавни конкурс за годишње програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета Општине Прибој за 2024. годину

Спортски савез Прибој обавештава све организације из области спорта са територије општине Прибој, као и остале субјекте који према Закону о спорту („Сл.гласник РС „бр.10/2016) и према Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Прибој из области спорта имају право да најкасније до 29. септембра 2023. године доставе предлоге годишњих програма за 2024. годину Спортском савезу Прибој.

Предлоге годишњих програма за 2024. годину доставити на писарницу Општине Прибој или поштом на адресу Спортски савез Прибој, Вука Караџића 1, 31330 Прибој.

На основу члана 24. Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта (''Службени лист општине Прибој'', бр. 2/2017), а у вези са чланом 113. чланом 117 став 1. и чланом 138. Закона о спорту (''Службени гласник Републике Србије'', број: 10/2016), Стручна комисија расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2024. ГОДИНУ

Годишњи програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 2. и чланом 4. Став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', бр. 2/2017):

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији општине, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за општину Прибој;
4) учешће спортских организација са територије општине Прибој у домаћим и европским клупским такмичењима;
5) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
6) делатност организација у области спорта са седиштем на територији општине Прибој које су од посебног значаја за општину;
7) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
8) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
9) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
10) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
11) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

Текст Јавног конкурса за годишње програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета Општине Прибој можете преузети овде.
Правилник о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта можете преузети овде.
Образце И1 и К1 можете преузети овде.
Решење о образовању Комисије можете преузети овде.