slideshow04

Јавни конкурс за посебне програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета општине за 2024. годину

На основу члана 24. Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта (''Службени лист општине Прибој'', бр. 2/2017), а у вези са чланом 113. чланом 117 став 1. и чланом 138. Закона о спорту (''Службени гласник Републике Србије'', број: 10/2016), Стручна комисија расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Спортски савез Прибој обавештава све организације из области спорта са територије општине Прибој, као и остале субјекте који према Закону о спорту („Сл.гласник РС „бр.10/2016) и према Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Прибој из области спорта имају право да најкасније до 29. септембра 2023. године доставе предлоге годишњих програма за 2024. годину Спортском савезу Прибој.

Предлоге годишњих програма за 2024. годину доставити на писарницу Општине Прибој или поштом на адресу Спортски савез Прибој, Вука Караџића 1, 31330 Прибој.

Посебни програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 2. и чланом 4. Став2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', бр. 2/2017):

• Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина Прибој и спортских објеката у својини општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у спорту

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

Предлоге посебних програма могу поднети:
1) Спортски савез општине Прибој, у своје име и у име својих чланова;
2) струковна удружења;
3) спортске организације
4) установе за спорт и физичку културу

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници општине Прибој, а рок за подношење предлога програма је 29.09.2023. до 15 часовa.

Текст Јавног конкурса за посебне програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета општине за 2024. годину можете преузети овде.
Правилник о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта можете преузети овде.
Образац П1 можете преузети овде.
Решење о образовању Комисије можете преузети овде.