slideshow04

Потписан Споразум о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима на подручју општине Прибој

На основу члана 58. Закона о социјалној заштити (Сл.гласник РС 24/2011), и поглавља IX Посебног протокола о поступању центара за социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, полазећи од надлежности појединих државних органа, институција и органа локалне самоуправе-учесника споразума, у спровођењу заштите жртава насиља у породици и у партнерским односима дана 05.05.2014. године закључен је Споразум о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима на подручју општине Прибој.

Споразум је потписан између Општине Прибој, Центра за социјални рад Прибој, Полицијске управе Пријепоље - Полицијске станице Прибој, Дома здравља Прибој, Опште болнице Прибој, Актива директора основних и средњих школа општине Прибој, Предшколске установе "Невен" Прибој, Основног суда у Прибоју, Прекршајног суда у Пријепољу - одељење у Прибоју, Основног јавног тужилаштва Пријепоље, Црвеног крста Прибој и НВО "Женска иницијатива Прибој".

Предмет овог Споразума је успостављање модела сарадње установа и других организација на локалном нивоу, ради ефикасног остваривања и спровођења заштите жртава насиља у породици и у партнерским односима, према којима је извршено насиље у породици. У спровођењу Споразума, учесници истог руководе се Општим протоколом о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, посебним протоколима и прописаним надлежностима.

Циљеви Споразума су:

  1. Откривање случајева насиља у породици и партнерским односима, покретање поступка за изрицање мера заштите од насиља у породици и санкционисање учиниоца насиља;
  2. Заустављање насиља и очување безбедности жртве насиља уз дужно поштовање људских права;
  3. Хитност у поступању у складу са степеном угрожености жртве насиља;
  4. Уважавање и очување достојанства и приватности жртве насиља и уважавање њихових потреба и ставова;
  5. Заједничко и координирано деловање учесника споразума, као и изградња и очување поверења у државне органе и институције ради обезбеђивања доступног, ефикасног и делотворног система превенције и заштите свих жртава насиља у породици и других облика родно заснованог насиља.
  6. Повећање удела судски процесуираних и законски санкционисаних починилаца насиља у породици;
  7. Повећање броја откривених случајева насиља у породици;
  8. Формирање јединствене базе података;
  9. Подизање безбедности и снижавање нивоа стреса професионалаца и волонтера ангажованих на заштити жртава.


Насиље у породици се дефинише и забрањује одредбама Породичног закона, Кривичног законика и Закона о јавном реду и миру. Насиље над женама има различите облике и манифестације (физичко, сексуално, психичко, економско). Оно увек представља злоупотребу моћи и покушај вршења контроле над чланом породице који има мање моћи, а родна димензија насиља је његова суштинска карактеристика.
Насиље над женама у породици и у партнерским односима је озбиљан деликт и захтева ефикасан одговор свих установа које се баве овом проблематиком и које су одговорне за препознавање насиља у оквиру вршења своје редовне делатности. Само координираном акцијом јавних служби, организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других релевантних актера у заједници може се спречити и решити проблем насиља у породици.
Међусекторска и мултидисциплинарна сарадња омогућиће бољу и бржу размену информација, лакше усаглашавање принципа и критеријума за процену и поступање у конкретним ситуацијама, компатибилне акције, правовремене и свеобухватне интервенције и повећање одговорности сваког од система.

Споразум о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима на подручју општине Прибој погледајте овде.