slideshow04

Обавештење: Одлука о укидању ванредне ситуације за територију општине Прибој

На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 76. став 1. Статута општине Прибој (Сл. лист општине Прибој, бр. 12/08), на предлог Oпштинског штаба за ванредне ситуације, председник општине Прибој, донео је 26.06.2018. године

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

 

I Укида се ванредна ситуација због елементарних непогода (поплава и град) на територији општине Прибој, дана 26.06.2018. године у 08 часова.


Образложење

Дана 13.06.2018. године у поподневним часовима општину Прибој захватиле су обилне падавине праћене крупним градом, услед чега је дошло до потенцијалне опасности за одвијање саобраћаја на путевима на целој територији општине Прибој а велике количине воде на њивама и потоцима прете да угрозе стамбене објекте, економске зграде, становништво и пољопривредне културе,због чега је дана 14.06.2018.године проглашена ванредна ситуација на територији општине Прибој.

С обзиром на престанак непосредне опасности од елементарне непогоде и успостављање редовних животних активности и имајући у виду да су предузете све неопходне мере у процени, отклањању и санирању штете, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке о укидању ванредне ситуације на територији општине Прибој.

II Одлуку објавити на средствима информисања.


ОПШТИНА ПРИБОЈ
01 број: 87- 7 од 26.06.2018. године


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник