slideshow04

Јавна презентација урбанистичког пројеката за изградњу прикључног енергетског подземног кабловског вода 10 kV од ДВ Касидоли до СТС „Баре Пекић Мунир“ на територији општине Прибој

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу прикључног енергетског подземног кабловског вода 10 kV од ДВ Касидоли до СТС „Баре Пекић Мунир“ на територији општине Прибој.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног енергетског подземног кабловског вода 10 kV од ДВ Касидоли до СТС „Баре Пекић Мунир“, на катастарским парцелама бр. 1288/2, 1295, 1318, 1317, 1296, 1300, 1301, 1302, 4018, 1581, 1580, 1564, 1565, 1579, 1577, 1560, 1874, 1873, 1872, 4043, 1867, 1866 и 1860 КО Касидоли обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 14.11.2018. до 20.11.2018. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 21.11.2018. године до 10 часова.

Јавну презентацију урбанистичког пројеката за изградњу прикључног енергетског подземног кабловског вода 10 kV од ДВ Касидоли до СТС „Баре Пекић Мунир“ на територији општине Прибој можете у електронској форми погледати овде.