Одржавање и поправка софтвера за потребе Општинске управе Прибој , обликована у три партије

Одржавање и поправка софтвера за потребе Општинске управе Прибој , обликована у три партије, редни број ЈНПП бр. 1/19.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Прибој
Адреса: "12. јануар" бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 8411

2. Предмет јавне набавке је услуга – Одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије:
- Партија 1. Одржавање и поправка софтвера „ХЕРМЕС;
- Партија 2. Одржавање и поправка софтвера локалне пореске администрације-ИС ЛПА;
- Партија 3. Одржавање и поправка софтвера за буџетско рачуноводство „ТРЕЗОР-САВЕТНИК“.

3. Назив и ознака из општег речника набавки: 72267000 - Одржавање софтвера за информационе технологије

4. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Правни основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописан је чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ((„Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)„ наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач“.
Пре покретања преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда поднет је захтев Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка, поводом кога је Управа за јавне набавке издала Мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, број 404-02-2668/19 од 12.06.2019.године.

5. Контакт: Удовичић Огњенка, службеник за јавне набавке; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..