Општинско Веће

Чланови Општинског већа су:

Фото

Име и презиме

Задужење

Nenad Penezić

Ненад Пенезић

за подручје образовања и културе

Drago Drobnjaković

Драго Дробњаковић

за подручја саобраћаја и комуналне хигијене (на сталном раду у Општинском већу)

goran tokovic

Драган Љељен

за подручја информисања и медијске промоције ресурса општине Прибој (на сталном раду у Општинском већу)

novko prijovic

Новко Пријовић

за подручје буџета и финансија

Vujadin Radović

Вујадин Радовић

за подручје привреде и приватног предузетништва

jasminko toskic

др Јасминко Тоскић

за подручје здравства

Jasmin Hadžović

Јасмин Хаџовић

за подручја социјалне заштите и хуманитарног рада


Председник Општинског већа је председник општине Прибој Лазар Рвовић.

Члан Општинског већа по функцији је заменик председника општине Прибој Саша Василић.

Мандат чланова Општинског већа Прибој траје четири године.
01 sednica OVНадлежности Општинског већа:

Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

Поставља и разрешава начелника Општинске управе;

Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

Информише јавност о свом раду;

Доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

Врши друге послове које утврди Скупштина општине.

ДНЕВНИ РЕД СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - НОВИ САЗИВ