Набавка система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју

Набавка система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 4/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 071582
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак јавне набавке сходно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови - Набавка система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју, ЈН ВВ бр.4/19, у складу са Техничком спецификацијом добара, којa је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Вељко Бојовић и Огњенка Удовичић, е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Набавка система за видео гастроскопију колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју, ЈН ВВ бр. 4/19
- Ознака из ОРН - 33168100 –ендоскопи
- Предмет јавне набавке није обликован по партијама.