Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој

Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој, редни број ЈНMВ бр. 6/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општинска управа општине Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: добра - Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој, ЈНМВ бр. 6/19, у складу са техничком
спецификацијом, која је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Елвис Мујовић и Огњенка Удовичић, службеник за јавне набавке, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:
- Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој.
- Назив и ознака из општег речника набавке: 34110000-путнички аутомобили