Tекуће одржавањe улица у Прибоју

Tекуће одржавањe улица у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 5/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 071582
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак сходно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови - Tекуће одржавањe улица у Прибоју, ЈН ВВ бр.5/19, у складу са Предмером радова, који је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Екрем Хоџић и Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета јавне набавке: Текуће одржавање улица у Прибоју, ЈН ВВ бр.5/19

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141 – радови на одржавању путева
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.