Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој

Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу  б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 11/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, ПИБ 101207254; мат.бр.07158289, шифра делатности 8411, интернет страница: www.priboj.rs, врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови – Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој, ЈНМВ бр.11/19, у с кладу с а Предмером радова који је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Симовић Млађен, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке: Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој, ЈНМВ бр.11/19

Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141 – радови на одржавању путева

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.