Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак, редни број ЈНMВ бр. 7-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 7/19 су радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју
Ознака из Општег речника набавке: 45233151– радови на изградњи пешачких стаза

2. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.

3. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: ул.12.јануар бр.108
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

4. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

5. Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 7-1/19 су радови.

6. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Резервисана јавна набавка: Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

8. Електронска лицитација: Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

9. Лице за контакт или служба: Ирфан Ибрагић и Огњенка Удовичић; е-mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

10. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.