Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју

Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 13-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: ул.12. јануар бр.108
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе
Назив и ознака из Општег речника набавке: 45212290 - Радови на поправци и одржавању спортских објеката
Партије: Предмет јавне набавке није обликован у партије.
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Предмет јавне набавке је - Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју.
Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка: Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда је члан 35. став 1.тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац, Општина Прибој донео је oдлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.13/18 од 404-259 од 12.12.2018. год., чији је предмет: Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју, ЈН бр. 13/18. За предметну јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуде и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки дана 15.03.2019. год.
С обзиром да нису били испуњени услови за доношење oдлуке о додели уговора и да су све поднете понуде оцењене као неприхватљиве, наручилац је одлуком број 404-251/2 од 16.09.2019. године обуставио поступак јавне набавке.
Имајући у виду наведено, наручилац се определио за спровођење преговарачког поступка са објављивањем позива сходно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.