Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 12/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, бр.86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 03 бр. 404-272 од 22.10.2019. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 03 бр. 404-272-1 од 22.10.2019. год., припремљена је конкурсна документација за јавну набавку - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, ЈНМВ бр.12/19.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке: радови - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, ЈН МВ бр.12/19, у складу са Предмером радова, који је саставни део ове конкурсне документације.
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт: Екрем Хоџић и Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45112714 - Радови на пејзажном уређивању гробља
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.