Јавна набавка за избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој

Јавна набавка за избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој, редни број ЈН бр. 10/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију (измена број 3) можете преузети овде.
Питања и одговоре број 1 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 2 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Питања и одговоре број 3 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 4 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 5 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 6 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Прибој
Адреса: 12. Јануара бр. 108, 31330 Прибој
Интернет страница: http://www.priboj.rs

2. Врста поступка јавне набавке и законске регулативе
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку и за цело време трајања

Уговора треба да се придржава:
• Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016), у даљем тексту: Закон о ЈПП;
• Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима донетим на основу тог закона;
• Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС" бр. 25/13);
• Закон о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон);
• Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018);
• Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и припадајућим Правилницима
• Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015);
• Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Сл. гласник РС" бр. 27/2015 и 29/2016);
• Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и "Сл. лист СРЈ" 28/95);
• Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 18/92);
• Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/92);
• Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС“. Број 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС)
• Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 13/78 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 37/95);
• Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 74/90);
• Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима ("Сл.гласник РС" бр. 21/89);
• Tехничке препоруке ЕПС;
• Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);
• Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
• Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Сл.гласник РС" бр. 99/2010)
• Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл. гласник РС" бр. 41/2015)
• Статут Општине Прибој („Сл. лист Општине Прибој“ бр.1/19)
• Решење о образовању стручног тима за спровођење поступка за јавно-приватно партнерство и јавне набавке избора приватног партнера у области јавног осветљења;
• Одлука Скупштине Општине Прибоја о покретању поступка реализације пројекта јавно приватног партнерства у области јавног осветљења 01 број 02-75 од 28.12.2018.године;
• Одлука Скупштине Општине Прибоја о давању сагласности и усвајању Предлога пројекта јавно приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој 01 бр.312-713 од 16.10.2019.год.;
• Позитивно мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије за «РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ОПШТИНИ ПРИБОЈ Предлог пројекта јавно – приватног партнерства » (бр. 42/2019 од 23.10.2019. године).

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке je избор приватног партнера и доделa jавног уговора о јавно-приватном партнерству најповољнијем понуђачу за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради избора приватног партнера и закључења уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој.
5. Контакт
Лице (или служба) за контакт:
Име: Марко Јањушевић, број тел: 064/206-68-26
Електронска адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.