Набавка два пакета грађевинског материјала

Набавка два пакета грађевинског материјала, редни број ЈНМВ бр. 3-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Набавка грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000.
У споразуму о имплементацији програма о стамбеном збрињавању у Србији, обезбеђење пакета грађевинског материјала предвиђен је као један од модалитета (Б: Грађевински материјал) који ће бити спроведен у више имплементационих фаза.

Поменути модалитет стамбеног збрињавања дефинисан је као пружање подршке интеграцији избеглих лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују неусловну кућу погодну за адаптацију, обезбеђивањем пакета грађевинског материјала.

Обим овог пројекта подразумева испоруку 2 пакета грађевинског материјала корисницима, на локацијама датим у Анексу 2: Структура количина за материјал овог тендерског досијеа.