Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете обликована у две партије

Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете обликована у две партије, редни број ЈНMВ бр. 14/19.
- партија 1: Набавка и испорука електроматеријала за одржавање јавне расвете на територији општине Прибој;
- партија 2: Набавка и испорука елемената новогодишње расвете
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 2) можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2.Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3.Предмет јавне набавке су добра – Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете, обликована у две партије, у складу са обрасцем спецификације добара који је саставни део ове конкурсне документације.

4.Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.Контакт: Есада Пекушић, Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке - Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете, обликовану у две партије:
- партија 1: Набавка и испорука електроматеријала за одржавање јавне расвете на територији општине Прибој;
- партија 2: Набавка и испорука елемената новогодишње расвете
Назив и ознака из општег речника набавке:
 31500000- расветна опрема и електричне светиљке
 31532000-делови лампи и светлећих тела
Предмет јавне набавке је обликован у две партије.