Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју

Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 15/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
Предмет јавне набавке: добра - Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју, ЈНМВ бр. 15/19, у складу са Техничком спецификацијом добара која је саставни део ове конкурсне документације.

3. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Контакт: Дарко Ђоговић и Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Опис предмета јавне набавке: Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју
- Назив и ознака из општег речника набавке: Спортска роба и опрема 37400000
- Предмет јавне набавке није обликован по партијама.