Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНMВ бр. 4/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општинска управа општине Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3.Предмет јавне набавке: добра - Набавка горива за службена возила, у складу са спецификацијом добара, који је саставни део ове конкурсне документације.

4.Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.Контакт: Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 Опис предмета јавне набавке: Набавка горива за службена возила путем дебитне картице- тип евро дизел

 Назив и ознака из општег речника набавке: 09100000 - Горива

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.