Санација и поправка некатегорисаних путева на територији општине Прибој у 2020. години

Санација и поправка некатегорисаних путева на територији општине Прибој у 2020. години, редни број ЈНВВ бр. 2/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак јавне набавке сходно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови - Санација и поправка некатегорисаних путева на територији општине Прибој у 2020. години, ЈН ВВ бр.2/20, обликована по партијама, у складу са Предмером радова, који је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Симовић Млађен и Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Санација и поправка некатегорисаних путева на територији општине Прибој у 2020. години

2. Назив и ознака из општег речника набавке: - 45233142 Радови на поправљању путева

3. Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:
Партија 1.– Санација некатегорисаних путева у МЗ Сјеверин, МЗ Стрмац, МЗ Саставци и МЗ Бучје
Партија 2.– Санација некатегорисаних путева у МЗ Забрњица, МЗ Крајчиновићи и МЗ Прибојска Голеша
Партија 3.- Санација некатегорисаних путева у МЗ Бања, МЗ Кратово, МЗ Мажићи и МЗ Калафати
Партија 4.- Санација некатегорисаних путева у МЗ Стари Град,МЗ Нови Прибој и МЗ Рача.